Language: NOR | ENG
2019/2020

2BFSLFS-1 Språkstimulering og litteraturformidling

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten 

 • har kunnskaper om nyere teorier og forskning om barns muntlige og skriftlige språk og språkutvikling, særlig i et flerspråklighets- og mangfoldsperspektiv
 • har kunnskap om vurdering av barns språkferdigheter
 • har kunnskap om barnelitterære sjangrer i ulike medier
 • har kunnskap om barns møter med barnelitterære sjangrer i ulike medier

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere rundt sin og andres rolle som språklige rollemodeller
 • kan organisere et inkluderende, variert og stimulerende språkmiljø tilpasset barns ulike behov
 • kan sikre kvalitet og kulturelt mangfold i barnehagens litteratur- og tekstformidling
 • kan veilede og inspirere barn når de utforsker muntlige og skriftlige sjangrer i ulike medier
 • kan tilrettelegge for barns møter med barnelitterære sjangrer i ulike medier
 • kan forholde seg kritisk og kreativt til IKT som didaktisk verktøy i arbeidet med språk og litteratur

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan vurdere og reflektere over barnehagens arbeid med litteratur- og språkdidaktikk, særlig i et mangfolds- og flerspråklighetsperspektiv
 • kan kommunisere og drøfte litteratur- og språkdidaktiske problemstillinger med personalet, foresatte og eksterne samarbeidspartnere
 • forholder seg aktivt til nyere forskning på barnelitteratur og barnespråk
 • mestrer norsk muntlig og skriftlig (bokmål og nynorsk) og kan bruke språket kvalifisert i profesjonssammenheng

Innhold

 • Flerspråklighet og flerspråklig utvikling
 • Flerspråklige læringsmiljø i barnehagen
 • De yngste barnas språkutvikling
 • Kartlegging og vurdering av barns språkferdigheter
 • Nyere bildebøker i møte med barnehagens litterære tradisjon
 • Digital barnelitteratur
 • Skrift- og bildekultur i et mangfolds- og flerspråklighetsperspektiv
 • Tidlig skriving og tidlig lesing
 • Vurdering og formidling av barnelitteratur
 • Småbarnsbildeboka og de yngste barna
 • Utvikling av språklig bevissthet
 • Barns møter med litterære tekster i ulike sjangrer og medier

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger og aktiviteter
 • Seminarundervisning
 • Studentaktivitet individuelt og i gruppe
 • Bruk av læringsplattformen Canvas
 • Veiledning
 • Praksis som læringsarena, 2 uker

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • All undervisning er obligatorisk
 • Et muntlig framlegg
 • Aktivitet mellom samlinger som framgår av undervisningsplanen, og som skal dokumenteres
 • Oppgaver knyttet til to ukers praksis:
  • Individuell planlegging og gjennomføring av et didaktisk opplegg
  • Et antall mindre oppgaver, se undervisningsplan

Eksamen

 • Individuell mappeinnlevering som teller 50 % av den totale karakteren i emnet. Mappen skal bestå av de to obligatoriske, individuelle skriftlige arbeider, den ene er en praksisrapport knyttet til individuell planlegging og gjennomføring av et opplegg i praksis, det andre er en individuell fagtekst.  Mappen skal avspeile bredden i fordypningen.
 • Individuell muntlig eksamen som teller 50 % av den totale karakteren i emnet.  

Vurderes med graderte bokstavkarakter fra A – F, der E er laveste ståkarakter. Begge deleksamener må være bestått for å få endelig karakter i emnet. Det gis én sluttkarakter.

 

  

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?