Language: NOR | ENG
2019/2020

2BPRAC-3-1 Praksis 3. studieår

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Praksis høst:

Kunnskaper:

Kandidaten

 • har bred kunnskap innenfor den fordypningen som er valgt

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre aktiviteter innenfor valgt fordypning
 • kan grunngi og reflektere over eget og andres pedagogiske arbeid i lys av erfaring og kunnskap knyttet til temaer i fordypningen

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan utøve profesjonelt skjønn innenfor valgt fordypning
 • kan dele kunnskaper og refleksjoner med medarbeidere i barnehagen knyttet til valgt fordypning

Praksis vår:

Kunnskaper:

Kandidaten

 • har kunnskap om relevant forskning, metoder og verktøy som grunnlag for ledelses- og utviklingsarbeid
 • har kunnskap om ledelse og veiledning av mennesker med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan vise selvstendighet i å lede veilednings- og samarbeidsprosesser i utviklingsarbeid og pedagogisk arbeid med barn, personale og foresatte
 • kan anvende relevant profesjonsforskning i utvikling av barnehagen og barnehagelærerprofesjonen
 • kan selvstendig og i samarbeid med andre planlegge, begrunne, gjennomføre, dokumentere og evaluere pedagogisk arbeid
 • kan ta i bruk egnede metoder og verktøy i arbeidet med utviklings- og læringsprosesser
 • kan samtale med barn om etiske, religiøse, filosofiske og livssynsmessige spørsmål
 • kan stimulere til demokratiforståelse ved å utøve demokrati praksis

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan reflektere over egen dannelsesprosess og ha en kritisk tilnærming til egen profesjonsutøvelse
 • kan lede pedagogisk arbeid og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagens praksis
 • har relasjonell forståelse og kompetanse og mestrer kommunikasjon med barn, foresatte og personale
 • kan være i konstruktiv dialog med hjemmet og eksterne samarbeidspartnere
 • kan se hvordan strukturelle og kulturelle forhold legger rammer for ledelse og utviklingsarbeid

Innhold

Høst:

 • Se emnebeskrivelse og undervisningsplan for den aktuelle fordypning

Vår:

 • Studentene skal planlegge, gjennomføre og vurdere et utviklingsarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Se også informasjon i Retningslinjer for praksisstudiet.

Høst:

 •  2 uker praksis, se emnebeskrivelse og undervisningsplan for den aktuelle fordypning

Vår:

 • 3 uker praksis  knyttet til kunnskapsområde Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • All praksis er obligatorisk
 • Deltakelse på førpraksismøte, veiledning gitt av praksislærer, praksisoppsummering
 • Oppgaver fra høgskolen, se undervisningsplaner for praksis 3. studieår

Eksamen

Høgskolen og praksislærer vurderer praksis til Bestått/Ikke bestått