Language: NOR | ENG
2019/2020

2BFNOBC-1 Natur og bevegelse

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om vær og værfenomener, geologi og bergarter
 • har bred kunnskap om hvordan naturen kan brukes og tilrettelegges for ulike typer aktiviteter for en mangfoldig barnegruppe
 • har kunnskap om livbergende ferdigheter i naturen og vet hvordan man planlegger og iverksetter beredskapsplaner
 • har bred kunnskap om grunnleggende bevegelsesaktiviteter, utvalgte emner innen motorisk kompetanse, fysisk vekst og utvikling i ulike miljø til ulike årstider
 • har kunnskap om friluftslivstradisjoner, planlegging av friluftsturer, samt hvordan naturen kan brukes for friluftsaktiviteter for barn
 • har kunnskaper om utvalgte nisjebarnehager
 • har kunnskap om etablering og drift av en hage tilpasset barn
 • har kunnskap om dyrking av vekster og høstingsfriluftsliv
 • har kunnskap om enkel fysikk relevant for hverdagsteknologi og bevegelsesforsterkere

Ferdigheter

Studenten 

 • kan etablere, utvikle og ivareta en naturlekeplass
 • kan drifte en hage der barn kan så, plante og høste
 • kan foredle ulike råvarer fra hagen og naturen sammen med barn
 • kan utforske naturen, eksperimentere med hverdagsteknologi og bevegelsesforsterkere sammen med barn
 • har grunnleggende ferdigheter i varierte bevegelsesaktiviteter som passer for barn
 • kan planlegge og gjennomføre undringsutferder sammen med barn
 • kan gjennomføre turer i fjell, ved og i vann, skog og mark og praktisere ulike friluftslivsferdigheter for egen del og sammen med barn

Generell kompetanse:

Studenten

 • er medvirkende og inspirerende sammen med barn i deres bevegelseslek og naturopplevelser
 • kan orientere seg i og bruke nærmiljøets muligheter for naturfaglig utforskning og bevegelse sammen med barn
 • kan utarbeide rutiner for trygghet og sikkerhet i barnehagen og ulike natur- og bevegelsesmiljø, og utøve førstehjelp
 • kan være en trygg leder for opplevelser, lek og læring i ulike natur- og bevegelsesmiljø

Innhold

 • Naturlekeplassen. Håndtering av ulike verktøy.
 • Friluftsliv til ulike årstider
 • Nisjebarnehager
 • Hverdagsteknologi
 • Barnas hage; etablering, såing, planting, høsting og foredling
 • Høstingsfriluftsliv
 • Vær, værstasjon og værfenomener
 • Naturkunnskap     
 • Geologi og bergarter
 • Bevegelsesaktiviteter i ulike miljøer
 • Livredning

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger og praktiske aktiviteter ute og inne
 • Flere ekskursjoner til utvalgte naturområder og nisjebarnehager
 • Veiledning
 • Bruk av læringsplattform
 • Praksis som læringsarena, to uker

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Det kreves minimum 80 % deltakelse i undervisningen. Ingen emner kan utelates helt og godkjenning bygger på en helhetlig vurdering
 • Inntil 5 skriftlige innleveringsoppgaver, individuelt og i gruppe

Eksamen

 • Individuell muntlig eksamen (45 min) som teller 60 % av den totale karakteren i emnet.
 • Mappevurdering som teller 40 % av den totale karakteren i emnet.  Studentene skal levere en individuell mappe som består av to arbeider. Ett av arbeidene hentes fra innleveringsoppgavene som er levert i gruppe, og faglærerne bestemmer hvilket. Det andre arbeidet hentes fra de individuelle
  innleveringsoppgavene og studenten bestemmer selv hvilket som skal leveres.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A – F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at begge deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.