2019/2020

2KK140A Konseptkunst

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om konseptkunst til bruk i spill, animasjon, reklame, som illustrasjon og informasjonsdesign
 • har kunnskap til å utvikle og gjennomføre design prosjekter ved å kombinere relevante digitale verktøy, teknikker, metoder og uttrykksformer i relasjon til konseptkunst
 • har kunnskap om ide- og konseptutvikling
 • har kunnskap om formal-estetiske virkemidler i relasjon til utviklingen av digitale billeduttrykk og design
 • har kunnskap om anvendt fargeteori og ulike perspektiver innen fargeteori
 • har kunnskap om ulike billedformale dybdekjennetegn og konstruert perspektiv/antiperspektiv
 • har kunnskap om skapende designprosesser
 • har kunnskap og forståelse for sammenhengen mellom form og innhold, ulike virkemidler og ideer i visuelle framstillinger
 • har, med perspektiv fra praksisfeltet, kunnskaper om kunstnerisk og designrelatert praksis, intensjoner, verker, stiler, genre, bevegelser og institusjoner
 • har kunnskap om spillhistorikk og stilistiske genre

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre skapende prosesser innenfor konseptkunstfeltet som viser evne til eksperimentering
 • kan arbeide målbevisst med ideutvikling og framstille “moodboards”
 • kan benytte formalestetiske- og komposisjonelle virkemidler på en bevisst måte i relasjon til utviklingen av digitale  billeduttrykk og design
 • kan visualisere rom og perspektiv i billedplan
 • kan anvende fargeteori i praksis og anvende ulike perspektiver på fargelæren
 • kan visualisere og utvikle ulike former for figurasjoner, med forenklinger og abstraksjon
 • kan utvikle karakterer og framstille dem fra ulike vinkler i “turn-arounds”
 • kan skape digitale visuelle uttrykk og framstillinger av informativ, narrativ, subjektiv, eller av skjematisk art
 • har utviklet et eget stilistisk visuelt ståsted
 • kan ta ansvar for egen designfaglig utvikling
 • kan presentere og formidle designfaglige intensjoner
 • kan gjennom ulike design- og  tegneteknikker oversette og tolke erfaringer visuelt, emosjonelt og estetisk
 • kan uttrykke seg visuellt som et felles grunnlag for kommunikasjon, i dialog med andre og en selv
 • kan skape visuelle fremstillinger som gjengir  presise observasjoner, til uformelle tegn og lekne oppfinnsomme verk
 • kan visualisere og framstille ulike former for figurasjoner, med forenklinger og abstraksjon
 • kan med tegning benytte romskapende virkemidler til å visualisere rom og perspektiv i billedplan
 • kan anvende fargeteori
 • kan arbeide med digitale visualiseringer både av informativt, objektivt til mer av subjektivt og narrativ/illustrerende art

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide målrettet, kreativt og selvstendig i skapende designprosesser
 • har kunnskap om idebasert konseptutvikling
 • har øvelse i problemløsning i relasjon til kunstneriske skapende prosesser
 • har forståelse for formalestetikk
 • har kunnskap om kunstteori

Innhold

Sentrale tema:

 • kunstfeltet og konsept
 • ideutvikling
 • design, estetikk og formalestetiske virkemidler
 • hva er det bilder vil- billeduttrykk og kontekst
 • digitale kunst uttrykk, intensjoner og presentasjon

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er lagt opp som kombinasjon av forelesninger, praktiske skapende øvelser, innlevering av ukentlige oppgaver, selvstudium, felles gjennomganger og veiledning.

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 6-10 individuelle oppgavebesvarelser
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Eksamen

 • mappevurdering bestående av fire individuelle oppgaver.

Pretasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter