Language: NOR | ENG
2019/2020

OLA2011/1 Organisasjonsendring

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har

-Forståelse av teorier og innfallsvinkler knyttet til organisasjonsendring og endringsledelse

-Kunnskaper om ulike drivkrefter til organisasjonsendringer og reformer

-Kunnskaper om endringsprosesser i ulike typer av organisasjoner, og i ulike samfunnsmessige kontekster

Ferdigheter

Kandidaten har

-Evne til i å analysere og diagnostisere organisasjonsproblemer

-Evne til å gjøre begrunnede valg av relevante metoder i endringsarbeid

Kompetanse

Kandidaten har kunnskap om endringsprosesser og endringsledelse, samt ferdigheter i praktisk endringsarbeid i formelle organisasjoner

Innhold

Emnet omfatter sentrale teorier og perspektiver for å forstå organisasjonsendring og endringsledelse i private, offentlige og frivillige organisasjoner. Drivkrefter for organisasjonsendringer og reformer, kontekster for endring, og kunnskaper om verktøy for å analysere og diagnostisere organisasjonsproblemer, og ledelse av endringsprosesser i formelle organisasjoner, er sentrale fagområder i emnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid og oppgaveskriving

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Dette blir nærmere spesifisert i undervisningsplanen ved semesterstart.

Eksamen

Individuell skoleeksamen, 4 timer

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen