Language: NOR | ENG
2019/2020

3JUS130 Jus I

Læringsutbytte

Emnet skal gi studenten innføring i juridisk metode og utvalgte generelle privatrettslige emner og problemstillinger. Emnet skal gi studenten innsikt i de alminnelige rettslige rammer for utøvelse av næringsvirksomhet og de rettsregler som er av særlig betydning for organisering og utøvelse av slik virksomhet.

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om rettskildelære og juridisk metode
 • har kjennskap til kontrakters betydning og funksjon
 • har kunnskap om relevante rettsområder som  har betydning for eiendomsmeglers arbeid, herunder reglene om avtaleinngåelse, tolkning og ugyldighet, sentrale deler av reglene om organisering av økonomisk virksomhet og representasjon i selskapsforhold, stiftelse og sikring av pengekrav, gjeldsforfølgningsrett med hovedvekt på materiell konkursrett og sentrale deler av reglene for økonomisk kriminalitet
 • har kjennskap til reglene om kjøp og misligholdsvirkningen ved kontraktsbrudd, næringsvirksomheters forhold til kreditorer og myndigheter, bortfall av pengekrav ved oppgjør og foreldelse samt konkursprosessen og enkeltforfølgningsrett

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre praktiske drøftelser i tilknytning til sentrale regler om
  • avtaleinngåelse, avtaletolkning og ugyldighet
  • etablering av økonomisk virksomhet og representasjon i selskapsforhold
  • etablering og sikring av pengekrav
  • vilkår for åpning av konkurs samt omstøtelse
  • økonomisk kriminalitet
  • kjøp og misligholdsvirkninger ved kontraktsbrudd
  • næringsvirksomheters forhold til kreditorer og myndigheter
  • bortfall av pengekrav ved oppgjør og foreldelse

Generell kompetanse

Studenten

 • kan tilegne seg ny kunnskap innen ovennevnte rettsområder og kunnskap om andre rettsområder som har betydning for eiendomsmegling
 • kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis
 • kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser
 • kan  reflektere over etiske problemstillinger innenfor de relevante rettsområdene
 • kan emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Innhold

 • Inngåelse av avtaler, avtaletolkning, fullmakter og representasjon i avtaleforhold, ugyldige avtaler
 • Kontraktsretten med en hovedvekt på kjøpsretten
 • Panterett, herunder regler om sikkerhet i fast eiendom ved inngåelse av låneavtaler
 • Pengekravsrett, herunder stiftelse av en låneavtale, kredittavtalen, krav til oppfyllelse, renter og morarenter, regler om motregning, foreldelse og      gjeldsovertagelse og overdragelse av pengekrav
 • Insolvensjus og konkurs, herunder de viktigste reglene om konkursbehandling
 • Økonomisk kriminalitet, herunder straffeprosess og de sentrale straffebestemmelsene som kan overtres ved økonomisk kriminalitet
 • Selskapsrett, med hovedvekt på selskapsformene enkeltpersonforetak, aksjeselskap og ansvarlig selskap

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppearbeid. Det forutsettes at studentene danner grupper for faglig aktivitet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

En innleveringsoppgave.

 

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell eksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.