Language: NOR | ENG
2019/2020

MATTE1 Argumentasjon og begrunnelse i matematikk; Algebra og funksjonslære

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Studenten:

  • har undervisningskunnskap knyttet til ulike matematiske bevis- og argumentasjonsformer, og erfaring med enkle matematiske teoribygninger innenfor tallære og algebra
  • har kunnskap om den matematiske oppdagelsesprosess: eksperimentering, hypotesedannelse, begrunnelse og falsifisering, generalisering, og om hvordan legge til rette slik at elever kan ta del i denne
  • har god kunnskap i matematisk analyse, inkludert derivasjon, integrasjon, differensiallikninger og enkle matematiske modeller og kan relatere disse begrepene til det matematikkfaglige innholdet i trinn 5-10.

FERDIGHETER

Studenten:

  • kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring
  • kan bruke de grunnleggende ferdighetene og digitale verktøy aktivt i matematikkundervisningen for å fremme elevenes læring
  • kan bruke varierte undervisningsformer forankret i teori og fagets egenart, herunder valg, vurdering og utforming av oppgaver og aktiviteter

GENERELL KOMPETANSE

Studenten:

  • kan initiere og lede lokalt utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning
  • kan delta og bidra i FoU-prosjekter og andre samarbeidsprosjekter med tanke på å forbedre matematikkfagets praksis

Innhold

De syv modulene i emnet har følgende overskrifter:

1)      Matematikkdidaktikk og lærerprofesjonalitet

2)      Algebra

3)      Ligninger og ulikheter

4)      Bevis og argumentasjon

5)      Funksjoner

6)      Derivasjon, integrasjon og anvendelser

7)      Modellering, differensialligninger og anvendelser

 

Matematikkdidaktikkmodulen er gjennomgående i alle de andre fagspesifikke modulene.

Arbeids- og undervisningsformer

Hvert emne består av syv moduler av to til tre ukers varighet, der studenten arbeider med videomateriale, lesestoff, treningsoppgaver og tester og andre nettressurser. I tillegg arbeider studenten med didaktiske arbeidskrav på tvers av modulene, der fagpersoner og medstudenter inngår som sparringspartnere ved gitte tidspunkt i prosessen. De matematikkfaglige tema vil kontinuerlig knyttes til undervisningspraksis i matematikk, og utprøving og refleksjon knyttet til egen praksis vil være en viktig læringsarena. Studenten utfordres også til deling av erfaringer fra studiet på egen arbeidsplass og utvikling av matematikkundervisningen på egen skole. Digitale aktuelle verktøy brukes utstrakt og er en del av flere obligatoriske arbeidskrav. Det arrangeres én samlingsdag med frivillig oppmøte. 

Anbefalt arbeidstid er 400 timer per semester. Samtlige læringsaktiviteter kan gjennomføres der studenten selv ønsker, via datamaskin, nettbrett og/eller mobil. Det er opp til den enkelte student å fordele studieinnsatsen innenfor hver to til tre ukers modul. Studenten vil derfor ha fleksibilitet til å innpasse studiet i forhold til daglig arbeid og andre forpliktelser, men på grunn av hyppige frister vil studenten ikke komme mye på etterskudd i arbeidet. Lesing av pensumlitteratur og arbeid med didaktiske arbeidskrav kan studenten i større grad selv styre mot visse perioder i semesteret. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Hver av de syv modulene har obligatoriske oppgaver som må gjennomføres i modulens åpningstid. Didaktiske arbeidskrav leveres på tvers av moduler til gitte tidspunkt. Det kreves også deltakelse i medstudentvurderinger. Alle arbeidskrav må være levert og godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Studenter som ved semesterets slutt mangler arbeidskrav, får tilbud om å levere nye arbeidskrav til dato fastsatt av emneansvarlig.

Eksamen

Eksamen er individuell, todelt med en helhetlig vurdering av de to delkomponentene.

Begge delkomponentene må være bestått for å kunne gi en karakter. Ved ikke bestått i en av delkomponentene, må studenten ta denne på nytt før det gis karakter i emnet.

Del 1: Hjemmeeksamen 24 timer med didaktisk hovedfokus, vektes 40%.
Del 2: Digital hjemmeeksamen 6 timer med matematikkfaglig hovedfokus, vektes 60%.

Alle hjelpemidler er tillatt ved begge eksamensdelene.

Det gis bokstavkarakter fra A – F, der A er beste bestått karakter, E dårligste beståttkarakter og F er ikke bestått.

Ved stryk på en av eksamensdelene er det kun den eksamensdelen som ikke er bestått som må tas opp igjen.