Language: NOR | ENG
2019/2020

1MAFOREB/1 Forebyggende arbeid med utsatte barn, unge og deres familier

Læringsutbytte

Ved bestått emne skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om marginaliserende prosesser som har uheldige konsekvenser for barn og unges velferd
 • har inngående kunnskap om begreper og teoretiske perspektiver innenfor forebyggingsfeltet og innsikt i ulike typer forebygging og forebyggingsprogrammer
 • har avansert kunnskap og forståelse for tverrprofesjonelt arbeids betydning i forebyggende arbeid
 • har inngående kunnskap samfunnsmessige og historiske forhold som har betydning for forebyggende arbeid med barn og unge.      

Ferdighet

Studenten:

 • kan analysere teorier og metoder innenfor forebyggende arbeid  og knytte disse til praktisk forebyggende arbeid
 • kan utvikle og faglig begrunne ulike forebyggingstiltak
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike forebyggingstiltak og programmer
 • kan analysere forhold som bidrar til å hemme og fremme tverrprofesjonelt arbeid

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan analysere relevante etiske problemstillinger i forebyggende arbeid med barn og unge
 • kan anvende sine kunnskaper for å gjennomføre forebyggende tiltak og programmer på flere arenaer hvor barn og unge ferdes
 • kan kommunisere og begrunne behovet for relevante forebyggende tiltak til profesjonsutøvere og allmennheten.

Innhold

Emnet et bredt anlagt studium i forbyggende arbeid overfor barn og familier som er i utsatte posisjoner i samfunnet. Det legges vekt på at forebygging må ses i sammenheng med samfunnsmessige mekanismer som bidrar marginalisering på sentrale arenaer i samfunnet. På makronivå rettes spesiell oppmerksomhet mot ulike typer marginalisering av barn og unge, som f. eks. fattigdom, ulike typer ”utenforskap”, og rusavhengighet hos foreldre eller rusbruk blant ungdommene selv. På mikronivå rettes spesiell oppmerksomhet mot ulike typer helsemessige og sosiale problemer som barn, unge og foreldre har. Kunnskap om problemskapende faktorer og samfunnsmessige mekanismer som bidrar til marginalisering, vil gi kunnskap om hva slags forebyggende innsatser som kan fremme deltakelse og hemme marginalisering. Emnet gir en oversikt over ulike typer forebygging på samfunnsnivå, i institusjoner som familie, barnehage, skole, etc., og på individnivå. I denne sammenheng tas også opp temaer knyttet til tidlig intervensjon.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning vil være en vekselvirkning mellom forelesninger, diskusjoner, seminarer og individuelt arbeid.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

2 arbeidskrav

1. Alle studenter skal holde et forberedt muntlig foredrag om et tema som er relevant for emnet.

2. Det kreves i tillegg frammøte på 75% for å kunne gå opp til eksamen. 

Eksamen

Studentene skriver en individuell hjemmeeksamen med en selvvalgt problemstilling fra det området som hun/ han har valgt å fordype seg innenfor hvor pensumlitteraturen benyttes.  Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.