Language: NOR | ENG
2019/2020

SOA2008/2 Fellesemne: Tverrprofesjonell samarbeidslæring

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne har studentene kunnskap om

 • hvordan samarbeide med andre yrkesretninger og brukere fra aktuelle tjenester
 • verdien av å lære om, av og med hverandre
 • utvalgte temaområder som er relevante for utviklingsarbeid
 • innovasjon og innovative læringsprosesser

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studentene kunne

 • utvikle en problemstilling som er faglig relevant
 • dokumentere kunnskapen fra prosjektet
 • analysere styrker og svakheter ved arbeidet som er gjennomført
 • arbeide metodisk med å undersøke en TPS begrunnet problemstilling i teori og praksis

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studentene

 • anvende kunnskaper til sjølstendige og kritiske analyser
 • reflektere over egne og andres faglige tilnærminger til problemløsning
 • arbeide systematisk for en respektfull og inkluderende samhandling i møte med andre mennesker

Innhold

Tverrprofesjonell samarbeidslæring er nødvendig for å utvikle sosialfaglige tjenester av høy kvalitet. Forskning og ny kunnskap har ført til mer spesialiserte tjenester og økt kompleksitet i tjenesteytelsen. Det er ikke alltid klart definert i lovverk eller retningslinjer hvor ansvaret ligger, noe som krever profesjonelle med samhandlingskompetanse og –evne.

Emnet gir faglig fordypning i ulike tema som er relevante for de tre utdanningers yrkesutøvelse. Problemstillinger og tilnærminger skal utvikles av studentene i fellesskap på tvers av fag. Gjennom arbeid med teori, innhenting av empiri og analyse av ulike fenomener skal studentene opparbeide seg kunnskap og økt forståelse gjennom problembasert læring.  Emnet skal bidra til en kunnskapsbasert tjenesteutøvelse, som innebærer at studentene som framtidige yrkesutøvere, bevisst og eksplisitt, vil dra nytte av ulike kunnskapskilder.

Arbeids- og undervisningsformer

Studentaktive læringsformer vektlegges. Det brukes ulike læringsformer som forelesninger, grupper og individuelt arbeid. Det benyttes også gruppebaserte seminarer på tvers av de tre utdanninger.

Emnet strekker seg over syv uker og omfatter alle studenter i tredje studieår på BA Barnevern, BA Sosialt arbeid og BA Vernepleie. Faglærere fra de tre BSV-utdanninger, ansatte i ulike praksisfelt og brukerrepresentanter deltar i undervisningen med forelesninger, veiledning og faglige samtaler. Hensikten er at alle involverte deltakere skal læreav, omogmedhverandre.   

Studentene jobber på tvers av de tre utdanninger i små- og storgrupper. Storgruppene ledes av en faglærer/storgruppelærer. Hensikten er at studentene, i samarbeid med hverandre, og i kontakt med praksisfelt og brukerorganisasjoner, utvikler kunnskap og kompetanse om relevansen av tverrprofesjonelt samarbeid som kommende helse- og sosialarbeidere. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Obligatorisk deltakelse i gruppearbeid, deler av undervisningen og prosjektoppgave som skal forsvares til eksamen.

Eksamen

Gruppeeksamen gjennom skriftlig oppgave med muntlig presentasjon.