Language: NOR | ENG
2019/2020

RÅD1004/2 Veiledning, etikk og kommunikasjon (Rådgivning 2, modul 1)

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomført emne ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

  • kunne gjøre rede for og ha inngående kunnskap om teorier, tradisjoner og metoder innen veiledning

Ferdigheter

  • kunne planlegge, begrunne og gjennomføre veiledning i tråd med teori, og reflektere over egen veilederrolle
  • ha videreutviklet personlig og relasjonell kompetanse i å veilede elever, grupper, kollegaer, foreldre   og skoleledelse i spørsmål knyttet til sosialpedagogisk rådgivning og utdannings- og yrkesrådgivning i skolen

Generell kompetanse

  • ha utviklet faglig og personlig integritet som veileder på etisk forsvarlig grunnlag
  • kunne vise, ved selvrefleksjon, forståelse for, og innsikt i veiledningsetikk

Innhold

 

Det legges særlig vekt på å videreutvikle studentens ferdigheter og holdninger i sitt arbeid som veileder. Dette innebærer blant annet utvidet forståelse for kommunikasjonsprosesser i sitt virke som rådgiver, og fordypet kunnskap om relevante veiledningstradisjoner og teorier.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid, øvelser, plenumsdrøftinger og nettbaserte løsninger.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Studenten skal gjennomføre et større arbeidskrav som inkluderer praktisering av veiledning individuelt og/eller i grupper. I tillegg skal studenten levere jevnlige bidrag i erfaringsdeling, etter spesifiserte bestillinger, og det er også krav om deltakelse i hverandrevurdering.

Arbeidskravet må være godkjent for at studenten skal kunne avlegge eksamen.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle tilgjengelige hjelpemidler