Language: NOR | ENG
2019/2020

RÅD1005/2 Praktisk endringsarbeid (Rådgivning 2, modul 2)

Læringsutbytte

Etter gjennomført modul, skal studenten:

Kunnskap
  • kunne gjøre rede for generell organisasjonsteori
  • kunne drøfte teori om utvikling av lærende organisasjoner
Ferdigheter
  • kunne ta i bruk teorier og modeller til kritisk refleksjon over situasjoner og problemstillinger i koordineringen av rådgivningsarbeidet
  • kunne koordinere bærekraftige endringer i egen organisasjon
Generell kompetanse
  • kunne vurdere organisasjoners og enkeltaktørers ståsted, endringsvilje og handlingsberedskap

Innhold

Studenten skal ha kunnskap om og forståelse for skolen som lærende organisasjon. Studenten skal utvikle kompetanse som tilrettelegger og pådriver for endring i egen organisasjon.

Arbeids- og undervisningsformer

Kombinasjon av ulike arbeidsformer som forelesning, øvelser, skriving, lesing, gruppearbeid, studentframlegg, plenumsdrøftinger og workshop. Det legges vekt på veiledning og samarbeid knyttet til studentenes praksisutprøving.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Studenten skal gjennomføre et større arbeidskrav som inkluderer koordinering i egen organisasjon. I tillegg skal studenten levere jevnlige bidrag i erfaringsdeling, etter spesifiserte bestillinger, og det er også krav om deltakelse i hverandrevurdering.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle tilgjengelige