Language: NOR | ENG
2019/2020

VPL2005/2 Praksis 3 (emne 7)

Læringsutbytte

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • Gi eksempler på og kunne gjennomføre velferdsarbeid på ulike måter
 • Kommunisere, handle og samhandle etisk forsvarlig sammen med brukere, pårørende, kollegaer
 • Tilrettelegge for brukermedvirkning i praksis
 • Anvende arbeidsmodellen i utøvelse av metodisk miljøarbeid for å stimulere til mestring, deltakelse og inkludering på individ og systemnivå 
 • Kartlegge og analysere sammenhengen mellom samfunnsmessige forhold og livssituasjonen til brukerne

Generell kompetanse:

Studenten kan:

 • Diskutere og medvirke til gode, begrunnede løsninger på faglige og etiske problemstillinger
 • Vurdere hva som hemmer og fremmer tverrfaglighet i yrkesutøvelsen
 • Vurdere egen relasjonskompetanse og danningsprosess, identifisere behov og tiltak for ytterligere utvikling og læring
 • Nyttiggjøre seg og selv gi veiledning på konkrete problemstillinger

Innhold

Det faglige innholdet i denne praksisperioden setter søkelys på ulike metodiske tilnærminger innen rehabilitering, habilitering, mestring og velferdsarbeid. Kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i å tilrettelegge for godt metodisk miljøarbeid på individ-, gruppe- og systemnivå vil bli vektlagt. Sentrale elementer her vil være planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og evaluering i nær samhandling med brukere og andre yrkesgrupper. I den forbindelse vil juridiske og samfunnsmessige rammebetingelser og føringer være temaer. Danning til yrket, evne til etisk refleksjon og videreutvikling av egen relasjonskompetanse er også sentralt.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene vil bestå av praksis på relevante arbeidssteder, for- og etterpraksisseminar, ferdighetsundervisning, veiledning og ulike former for studentoppgaver.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Lærekontrakt, godkjent/ikke godkjent
 • Praksisrapport, godkjent/ikke godkjent

Eksamen

Praksis er eksamen. Studentene må ha gjennomført minimum 80 % av praksis for at den skal kunne vurderes til bestått.