Language: NOR | ENG
2019/2020

VPL2004/1 Rehabilitering, habilitering, mestring og velferd - anvendt perspektiv (emne 6)

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten:

 • Kjenner til ideologi og virkemidler for å fremme inkludering
 • Har kunnskap om grunnleggende forvaltningsmessige prinsipper og aktuelt lovverk om saksbehandling
 • Har kunnskap om reglene for begrensning av bruk av tvang og makt
 • Har kunnskap om sammenhengen mellom profesjonell relasjonskompetanse, danning og handlingskompetanse

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • Begrunne og iverksette forebyggende tiltak i forhold til ulike brukergrupper
 • Tilrettelegge for læring, mestring og velferd for ulike brukere i alle aldre; og på ulike arenaer
 • Planlegge, gjennomføre, evaluere og dokumentere praktisk, metodisk miljøarbeid med sikte på velferd og god livskvalitet
 • Møte brukere, representanter fra brukerens nettverk og andre samarbeidspartnere med god etisk grunnholdning og gode kommunikasjonsferdigheter
 • Utføre saksbehandling innen noen områder
 • Anvende reglene for begrensning av bruk av tvang og makt

 

Generell kompetanse:

Studenten kan:

 • Identifisere og drøfte relevante fag - og yrkesetiske problemstillinger
 • Tilrettelegge for tverrprofesjonelt samarbeid
 • Drøfte og trekke slutninger i en egenprodusert tekst

Innhold

Innholdet i emnet fokuserer på vernepleieren som aktør i samhandling med ulike mennesker, og som tilrettelegger og pådriver på systemnivå. Et sentralt tema er utøvelse av praktisk, metodisk miljøarbeid på individ – gruppe – og systemnivå innen forskjellige arenaer. Det vektlegges et helhetlig syn på mennesket og respekt for menneskets integritet og rettigheter innen rehabilitering og habilitering. I den sammenheng bygger emnet på utvikling og anvendelse av profesjonell relasjonskompetanse knyttet til samhandling med brukere og samarbeidspartnere. Videre tydeliggjøres sammenhengen mellom danning og profesjonell relasjonskompetanse. Emnet tar utgangspunkt i et ressurs - og løsningsorientert fokus for læring, mestring og velferd for mennesker i ulike livssituasjoner, og under ulike samfunnsmessige og kulturelle forhold. Dette innebærer også et fokus på velferdsrettslige lover og vilkår for bruk av tvang og makt overfor noen brukergrupper.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, seminar, ferdighetstrening, feltarbeid, individuelt studentarbeid og gruppearbeid.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det vil være 2 arbeidskrav i emnet;  et seminar om relasjonskompetanse og et seminar om vernepleieren som aktør. Arbeidskravene må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Eksamen

Det benyttes mappeevaluering som eksamensform.

Studentene skal underveis jobbe med en arbeidsmappe bestående av 5 mappeoppgaver (3 individuell og 2 gruppebesvarelser). Et uttak av 3 besvarelser skal representere eksamensmappen, 2 individuelle og 1 gruppe.

 

Det er utarbeidet vurderingskriterier til hvert arbeidskrav og til hver enkelt mappeoppgave. Kriteriene angir sammen med oppgavetekst hvilke forhold som en skal legge særlig vekt på ved veiledning og endelig vurdering av oppgaven.