Language: NOR | ENG
2019/2020

VPL2003/1 Rehabilitering, habilitering, mestring og velferd; teori og grunnlagstenkning (emne 5)

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten:                                                                    

 • Kan redegjøre for hvordan ulike vilkår kan virke hemmende og/eller fremmende på menneskers aktivitet og deltakelse i hverdagsliv i re- og habiliteringsprosesser.
 • Har kunnskap om hvordan ulike planprosesser kan planlegges, gjennomføres og evalueres for å ivareta brukerens selvbestemmelse og autonomi
 • Har kunnskap om ulike tiltak for tilrettelagt arbeid og hvordan tilrettelegging kan gjennomføres på individ og system nivå
 • Har kunnskap om hva samtykkekompetanse, rettslig handleevne og vergemål innebærer
 • Kan redegjøre for sentrale velferdsrettslige regler
 • Har kunnskap om det utviklingspsykologiske perspektivet og kunne redegjøre for de viktigste begrepene.
 • Har kunnskap om hvordan systemisk perspektiv påvirker læring og utvikling
 • Har kunnskap om hvordan atferd formes av betingelser i miljøet

 

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • Foreta juridiske drøftelser og skriftliggjøre disse
 • Begrunne valg og anvendelse av metode for datainnsamling i konkrete situasjoner
 • Gi eksempler på ulike kartleggingsverktøy (individ og miljø) og deres bruksområder
 • Definere og gi eksempler på de atferdsanalytiske grunnbegrepene og gjennomføre funksjonelle analyser

 

Generell kompetanse:

Studenten kan:

 • Identifisere etiske utfordringer og reflektere over ulike etiske dilemma
 • Utvikle evnen til å stille fagkritiske spørsmål
 • Vise forståelse for at ulike profesjoner anvender ulike faglige tilnærminger

Innhold

Innholdet i emnet fokuserer på grunnlagstenkning for vernepleieren som kommende aktør i samhandling med mennesker; og i utøvelse av praktisk, metodisk miljøarbeid på individ – gruppe – og systemnivå innen forskjellige arenaer. Det vektlegges et helhetlig syn på mennesket og respekt for menneskets integritet og rettigheter innen rehabilitering og habilitering. Emnet bygger på grunnleggende og forskningsbasert kunnskap. Dette innebærer kunnskap om og bruk av ulike metoder i identifisering av faktorer som påvirker menneskers livskvalitet og deltakelse. Videre er det et fokus på velferdsrettslige lover, og vilkår for bruk av makt og tvang overfor noen brukergrupper.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, ferdighetsrelatert undervisning, seminarer, individuelt studentarbeid, gruppearbeid.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det vil være to arbeidskrav i emnet. Det er utarbeidet vurderingskriterier til arbeidskravene. 

Eksamen

Skriftlig individuell fire-timers skoleeksamen