Language: NOR | ENG
2019/2020

VPL2002/1 Praksis 2 (emne 4)

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten kan:

 • Redegjøre for etiske utfordringer som er typiske for denne type praksis, og gi eks. på mulige forbedringspunkter av individuell og organisatorisk art

 Ferdigheter:

Studenten kan:

 • Utøve miljøarbeid ut fra helsefaglig- og omsorgsideologisk kunnskap ved å anvende teori, praksis og egne yrkesrelevante livserfaringer
 • Utøve pleie og omsorg
 • Utføre helsefaglige prosedyrer og legemiddelhåndtering
 • Opptre med et bevisst forhold til egen væremåte i møte med andre
 • Kommunisere, handle og samhandle etisk godt sammen med brukere, pårørende og kollegaer
 • Innhente data, analysere data ut fra relevant teori/empiri og utarbeide konkrete mål på individ- og systemnivå i samarbeid med bruker

 

Generell kompetanse:

Studenten kan:

 • Utforme veiledningsgrunnlag
 • Evaluere og eventuelt revidere egne mål og videre arbeid i utvikling av profesjonell relasjonskompetanse
 • Samhandle med brukere ut fra den enkeltes sosiale, psykiske og fysiske behov og forutsetninger
 • Arbeide tverrprofesjonelt og samarbeide med pårørende

Innhold

Det faglige innholdet i denne praksisperioden setter søkelyset på miljøarbeid for personer med helsesvikt. Helse og omsorgsideologi er i den sammenheng viktig temaer. Her er pleiepreget omsorg, forebyggende og helsefremmende arbeid, kulturelle aktiviteter, helsefaglige prosedyrer og legemiddelhåndtering sentralt. Videre har emnet fokus på utvikling av relasjonskompetanse knyttet til observasjoner og veiledning. Ytre rammer som organsering og helserett tas også opp.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene vil bestå av praksis på relevante arbeidssteder, for- og etterpraksis seminar, ferdighetsundervisning, veiledning og ulike former for studentoppgaver. Aktuelle arbeidssteder kan være sykehjem, hjemmesykepleie og demensomsorg. Aktuelle arbeidssteder kan være sykehjem, hjemmesykepleie og demensomsorg.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Emnet består av tre arbeidskrav:

 • Lærekontrakt
 • Et skriftlig arbeid (Vernepleierens arbeidsmodell)
 • Observasjon og veiledning i relasjonskompetanse

Eksamen

Praksis er eksamen