Language: NOR | ENG
2019/2020

VPL2001/1 Helse, omsorgssideologi og miljøarbeid (emne 3)

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten kan:

 • Beskrive og forklare helsens betydning for menneskers deltakelse og livskvalitet
 • Gjøre rede for forebyggende og helsefremmende arbeid
 • Vise forståelse for betydningen av kulturelle aktiviteter for helse
 • Gjøre rede for legemidlers virkemåter, samt kunne forklare hvordan legemidler håndteres.
 • Gjøre rede for eldres helse generelt, demens og fysiske plager ved alderdom
 • Gjøre rede for lover og regler om tjenesteyting i helse- og sosialsektoren, om reguleringer som gjelder helse- og sosialpersonell og pasientrettigheter.
 • Beskrive og forklare begrepet psykisk helse, og risikofaktorer og kjennetegn ved psykiske lidelser
 • Redegjøre for profesjonell relasjonskompetanse med spesielt fokus på andre – og samhandlingsperspektivet    
 • Redegjøre for omsorgsideologiens betydning for mennesker med funksjonshemming
 • Redegjøre for anatomi, fysiologi og de mest relevante sykdommer
 • Redegjøre for rehabiliteringens betydning for deltakelse i dagliglivets aktiviteter

 Ferdigheter:

Studenten kan:

 • Forklare og utføre de vanligste helsefaglige prosedyrer
 • Analysere data ut fra relevant teori/empiri og utarbeide konkrete mål på individ- og systemnivå i samarbeid med bruker

Generell kompetanse:

Studenten kan:

 • Vise kunnskap om og forståelse for etiske spørsmål

Innhold

Det faglige innholdet setter søkelyset på helse, omsorgsideologi og miljøarbeid. I vernepleiefaglig yrkesutøvelse vektlegges sammenhengen mellom disse tre perspektivene.  I den sammenheng er pleiepreget omsorg, forebyggende og helsefremmende arbeid, kulturelle aktiviteters betydning for helse, helsefaglige prosedyrer og legemiddelhåndtering sentralt. Videre har emnet fokus på utvikling av relasjonskompetanse knyttet til observasjoner og veiledning. Helse og omsorgsideologi vil primært være av teoretisk karakter og danne grunnlag for et mer anvendt perspektiv i miljøarbeid.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, ferdighetsundervisning; og individuelt studentarbeid og gruppearbeid som vektlegges spesielt i emnet. Veiledning gis i noen grad.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det er 2 arbeidskrav i emnet.

 • Seminar om relasjonskompetanse
 • Legemiddellære og -regning må være godkjent før oppstart på 3. år.

Eksamen

Fire timers skoleeksamen som bedømmes med karakterskala fra A-F.