Language: NOR | ENG
2019/2020

VPL1002/1 Praksis 1 (emne 2)

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten:

 • Har kunnskap om hvordan yrkesrollen som vernepleier utøves
 • Har kunnskap om sentrale, faglige og etiske problemstillinger på praksisstedet
 • Har kunnskap om brukerne av tjenestene, deres behov og ressurser
 • Har kunnskap om praksisstedets rammebetingelser (juridisk, økonomisk, forvaltningsmessig og organisatorisk)
 • Har kunnskap om praksisstedets rammebetingelser og hvilken innvirkning de har på brukerens situasjon
 • Har kunnskap om hvordan fremme brukermedvirkning, inkludering og deltakelse
 • Har kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid i yrkesutøvelsen.

 

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • Skriftliggjøre hvordan arbeide mot egne mål i utvikling av profesjonell relasjonskompetanse
 • Søke veiledning og forklare hva veiledning innebærer
 • Gi eksempler på behov, ressurser og mestringsmuligheter som det enkelte menneske med funksjonsnedsettelse kan ha
 • Redegjøre for og reflektere over hvilke utfordringer og konsekvenser ulike funksjonsnedsettelser kan medføre
 • Gi eksempler fra praksis på hva som fremmer/ hemmer brukermedvirkning/ styring på individ-og systemnivå.
 • Gi eksempler på tilrettelegging for inkludering og deltakelse på arenaer som eget hjem, skole, jobb og fritid
 • Forklare hvordan tverrprofesjonelt samarbeid er organisert på praksisstedet
 • Redegjøre for praksisstedets målsetting og oppgaver, samt juridiske, organisatoriske og forvaltningsmessige rammer 
 • Reflektere over etiske og faglige problemstillinger i arbeidet
 • Utføre systematiske observasjoner og gjøre en analyse av data
 • Anvende fagkunnskap og fagspråk for å forstå praksis
 • Møte brukere og pårørende med respekt og empati

Innhold

Det faglige innholdet i denne praksisperioden setter søkelyset på hvordan yrkesrollen utøves: og sentrale faglige og etiske problemstillinger på praksisstedet. Emnet har også fokus på brukerne av tjenestene, deres behov og ressurser. I den forbindelse tar emnet opp praksisstedets rammebetingelser (juridisk, økonomisk, forvaltningsmessig og organisatorisk), og hvilken innvirkning de har for brukeres situasjon. Kunnskap om hvordan en kan fremme brukermedvirkning,inkludering og deltakelse for alle mennesker er sentralt. I denne sammenheng er tverrfaglig samarbeid viktig.  I praksis er refleksjon over egen væremåte i relasjon med andre, og evne til å søke veiledning et viktig tema.

Arbeids- og undervisningsformer

.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Lærekontrakt
 • Et skriftlig arbeid

Eksamen

Praksis er eksamen og vurderes til bestått/ikke bestått.

På grunn av Koronaviruspandemien ble det vår 2020 gjort endringer i eksamensform på emnet. Den nye eksamensformen løses via obligatoriske oppgaver.