Language: NOR | ENG
2019/2020

VPL1001/1 Vernepleierfaget, yrket og yrkesrollen (emne 1)

Læringsutbytte

Emne 1 - delemne 1: Dannelse og utdanning:

Kunnskaper:

Studenten:

 • Har kunnskap om studieteknikk og studentrollen
 • Har kunnskap om akademisk skriving
 • Har kunnskap om hva relasjonskompetanse handler om
 • Kjenner til hovedtrekk innen samfunnsvitenskapelig metode
 • Kjenner til yrkesrollen og aktuelle arbeidsområder for vernepleiere
 • Har kunnskap om vernepleiefagets verdier, ideologi, menneskesyn og utvikling av yrket
 • Kjenner til utviklingen av tjenestetilbudet til mennesker med ulike funksjonsvansker
 • Kjenner til etiske teorier og ha kjennskap til yrkesetisk grunnlagsdokument
 • Har kunnskap om ulike tilstander og funksjonsvansker og mulige konsekvenser det kan medføre med hovedfokus på kognitiv svikt og utviklingshemming
 • Har kunnskap om ulike psykologiske og pedagogiske perspektiver og deres syn på læring og utvikling
 • Har kunnskap om hva brukermedvirkning handler om
 • Har kunnskap om begrepene helse, omsorg, funksjon, funksjonsnedsettelse, velferd, rehabilitering, habilitering, mestring, inkludering og deltakelse

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • Kartlegge interesser, ressurser og begrensninger i samarbeid med brukere
 • Tilrettelegge for og gjennomføre en kultur/fritidsaktivitet 
 • Kartlegge normal utvikling i direkte møte med førskolebarn
 • Kommunisere og samhandle med barn i førskolealder
 • Anvende noen metoder for datainnsamling
 • Presentere fagstoff skriftlig og muntlig

Generell kompetanse:

Studenten kan:

 • Reflektere over hva danning og profesjonell relasjonskompetanse handler om, samt egen dannelsesprosess
 • Reflektere over begrepet kultur og kulturens betydning for livskvalitet
 • Reflektere over og identifisere muligheter og utfordringer i yrkesrollen  og vernepleiefaget

 

Emne 1 - delemne 2: Rammebetingelser for yrkesutøvelsen:

Kunnskaper:

Studenten:

 • Har kjennskap til hva menneskerettigheter og rettssikkerhet handler om
 • Har kjennskap til hva juss/rettsvitenskap handler om, og hvordan regelverket utgjør rammer for yrkesutøvelsen
 • Har kunnskap om sentrale rettskildefaktorer (lov, forskrift osv.), og juridisk metode
 • Har kunnskap om velferdsstatens utvikling i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, og for spesielle trekk ved den skandinaviske velferdsmodellen herunder kommunenes sentrale betydning som velferdsaktører.
 • Har kunnskap om sentrale omsorgspolitiske mål for arbeidet med mennesker med funksjonsnedsettelse, og yrkesutøverens politiske mandat
 • Kan beskrive arbeidsdelingen mellom ulike forvaltningsnivåer i helse og sosialsektoren og hvordan staten styrer disse
 • Kan gi eksempler på hvordan vernepleieren gjennom samfunnsengasjement kan bidra til å styrke brukergruppers stilling og redegjøre for mulige lojalitetskonflikter i vernepleiefaglig arbeid
 • Kan redegjøre for de viktigste kjennetegn ved tverrprofesjonelt samarbeid, og gi noen eksempler på likheter og forskjeller på vernepleiere og andre tilgrensende yrkesgrupper

Generell kompetanse:

Studenten kan:

 • Vise forståelse for at individ og samfunn kan påvirke hverandre gjensidig, og gi eksempler på hvordan mennesker med funksjonsnedsettelse kan påvirke eget liv
 • Vise til ulike utfordringer helse og sosial arbeidere kan stå overfor i møte med etniske minoritetsgrupper

Innhold

Noe av undervisningen i emne 1 kan bli gjennomført sammen med studenter fra bachelor i barnevern og bachelor i sosialt arbeid.

 

Emne 1 – delemne 1: Dannelse og utdanning

Delemnet vektlegger å gi studentene en forståelse av hva det innebærer å være reflektert, engasjert og samfunnsbevisst, det vil si en start på å bli en dannet vernepleier. I et ”bli- kjent” – seminar legges grunnlaget for samarbeid, kommunikasjon, gruppeprosesser og relasjonsarbeid.

Emnet fokuserer på vernepleierens yrkesrolle, og på hvilke verdier, ideologi og menneskesyn som legges til grunn for yrkesutøvelsen. Sentrale begreper og etiske teorier skal ligge til grunn for identifisering av etiske utfordringer, refleksjon og forståelse. I tråd med å forstå vernepleiernes yrkesrolle vil relevante tilstander, funksjonsvansker og mulige konsekvenser av disse bli belyst.  Ulike pedagogiske og psykologiske perspektiver blir presentert som redskaper til å kunne forstå menneskets utvikling og hvordan ulike typer funksjonsnedsettelse påvirker denne utviklingen. Her vil det særlig pekes på utfordringer for mennesker med kognitiv svikt. Kulturens betydning for livskvalitet framheves ved at studentene gjennomfører en kulturaktivitet.

Emne 1 - delemne 2: Rammebetingelser for yrkesutøvelsen:

Delemnet vektlegger velferdsstatens rammebetingelser og perspektiver som stat - kommunal kunnskap, sosiologi, antropologi og juss og hvilken innflytelse og føringer disse legger for yrkesutøvelsen på individ og samfunnsnivå og hvordan disse gjensidig blir påvirket.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid, seminarer, storgruppesamlinger, prosjektarbeid: kultur/aktivitet i nærmiljøet

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Muntlig framlegg om prosjektet: Deltakelse i kultur og fritidsaktivitet  i et velferdsperspektiv
 • 1 seminar  om danning/relasjonskompetanse
 • 8 oppgaver/tekster til vurderingsmappe
 • Kunnskapstest. Individuell test med 10-20 spørsmål med 3 svaralternativer.          

Eksamen

Det benyttes mappeevaluering som eksamensform.

Studentene skal underveis jobbe med oppgaver/tekster,  både individuelle -og gruppebesvarelser, som inngår i en vurderingsmappe.  Noen av besvarelsene tas ut for å representere eksamensmappen.

Det er utarbeidet vurderingskriterier til arbeidskravet og til hver enkelt  oppgave. Kriteriene angir sammen med oppgavetekst hvilke forhold som en skal legge særlig vekt på ved veiledning og endelig vurdering av oppgaven.