Language: NOR | ENG
2019/2020

SOA2009/1 Bacheloroppgave i sosialt arbeid

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne må studentene vise at de kan

  • formulere en problemstilling og analysere den 
  • gi en oversikt over hva vi allerede vet om temaet for oppgaven 
  • innhente, analysere og presentere data på en strukturert og faglig tilfredsstillende måte  
  • anvende sosialt arbeids teori og metoder i større skriftlige arbeider 
  • ha et bevisst forhold til etiske problemstillinger knyttet til forskning og fagutvikling 
  • vurdere kilder kritisk og referere til dem nøyaktig 
  • bruke teori og metoder fra sitt fagområde 
  • ha omfattende kunnskaper om et selvvalgt fordypningsemne 

Innhold

Bacheloroppgaven er en individuell skriftlig oppgave over et selvvalgt, faglig tema med relevans for sosialt arbeids kunnskapsfelt og praksis. Studentene får trening i å skrive en oppgave som skal tilfredsstille krav til vitenskapelig argumentasjon og fremstilling. Oppgavens tema skal knyttes til kjerneområder i studiet, og studentene skal formulere en problemstilling, innhente informasjon og selv søke relevant teori som grunnlag for analyser og rapportering i form av en bacheloroppgave.

Arbeids- og undervisningsformer

 Hovedarbeidsformen i emnet er studentenes eget arbeid med oppgaven, individuell og gruppevis veiledning og forelesninger om skriving av bacheloroppgave.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 Ideskisse og selvvalgt pensum må være godkjent for å få levere bacheloroppgaven

Eksamen

 Individuell skriftlig bacheloroppgave med muntlig høring.