Language: NOR | ENG
2019/2020

SOA2007/2 Mangfold og utvikling i sosialt arbeid

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter gjennomført emne har studentene kunnskap om

 • hvordan faglige utfordringer knyttet til brukere med sammensatte behov løses i og utenfor det offentlige hjelpeapparatet
 • ulike metoder og praksis i sosialt arbeid
 • grunntrekk i kvalitativ samfunnsvitenskapelig metode.
 • grunntrekk i vitenskapsteori
 • prosjektmetodikk
 • gruppeprosesser, med vekt på samarbeid, konfliktløsing og egen fungering

Ferdigheter

Etter fullført emne kan studentene

 • analysere komplekse problemer knyttet til brukergrupper med sammensatte behov
 • planlegge og gjennomføre en prosess- og målorientert gruppeoppgave innen en bestemt tidsramme
 • delta i gruppeveiledning og bidra med faglige bidrag i gruppeprosessen
 • formulere vitenskapsteoretiske begrunnelser for metodevalg og diskusjoner
 • anvende grunnleggende innsikter fra kvalitativ samfunnsvitenskapelig metode i gjennomføringen av prosjektet

Generell kompetanse

Etter fullført emne har studentene

 • kritisk bevissthet om de ulike roller man har som yrkesutøver
 • evne til kritisk analyse som underlag for profesjonell intervensjon
 • forståelse og respekt for ulike måter faglige utfordringer løses,- i og utenfor det offentlige velferdsapparatet
 • ferdigheter i samarbeidskompetanse
 • ferdigheter i muntlig og skriftlig formidling 

Innhold

Emnet gir en fordypning i tidligere tema i studiet. Fokuset i emnet er sosialt arbeid med mennesker med sammensatte behov. Emnet tilrettelegger for kunnskap om, og forståelse for hvordan faglige utfordringer løses i og utenfor det offentlige velferdsapparat.

Emnet består av to delemner:

 • I delemne 5a ses det på hvordan grupper av brukere med sammensatte behov ivaretas i det offentlige velferdsapparatet. 
 • I delemne 5b undersøker studentene hvordan grupper av brukere med sammensatte behov ivaretas utenfor det offentlige velferdsapparatet. I tillegg ses det på samarbeidet mellom det offentlige hjelpeapparat og andre aktører. 

Arbeids- og undervisningsformer

Det brukes ulike læringsformer som forelesninger, gruppearbeid, veiledning og individuelt arbeid. Studentaktive læringsformer vektlegges, og studentene inngår i forpliktende læringsfellesskap gjennom deltakelse i smågrupper. Læringsmetodikken i 5b består i stor grad av feltarbeid.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Skriftlige oppgaver, muntlige framlegg, obligatorisk tilstedeværelse og annen dokumentasjon.

Eksamen

Eksamen er todelt og består av:

- Gruppe: Prosjektrapport med muntlig framlegg

- Individuelt skriftlig arbeid, refleksjonsnotat