Language: NOR | ENG
2019/2020

SOA2006/1 Praksis med praksisforberedende undervisning

Læringsutbytte

En student skal etter emnet ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

Etter gjennomført praksis forventes det at studentene har kunnskap om

 • sentrale politiske styringssignaler som påvirker utøvelsen av arbeidet på praksisstedet
 • praksisstedets organisering og sentrale samarbeidspartnere
 • teoretiske, etiske og metodiske tilnærminger i det sosialfaglige arbeidet

Ferdigheter:

Etter gjennomført praksis forventes det at studentene kan:

 • vise til sammenhengen mellom forskning, teoretisk kunnskap og profesjonsfaglig praksis
 • analysere sammenhenger mellom forhold på systemnivå og utøvelsen av sosialt arbeid 
 • sette seg inn i sentrale modeller, metoder og verktøy som benyttes på praksisstedet
 • vise selvstendighet i planlegging og administrasjon av eget arbeid
 • reflektere over egne holdninger og verdier i møte med brukere
 • etablere relasjoner og framvise kommunikative ferdigheter i møte med brukere, kollegaer og samarbeidspartnere
 • vise god skriftlig og muntlig formuleringsevne

Generell kompetanse:

I løpet av praksisperioden forventes det at studentene har:

 • utviklet evne til å anvende teoretiske perspektiver i refleksjoner og begrunnelser i det sosialfaglige arbeidet
 • utviklet bevissthet om seg selv som fagperson, eget verdisyn og holdninger
 • utviklet innsikt i egne ressurser og begrensninger

Innhold

Gjennom praksisstudiet gis studentene øvelse i praktisk sosialt arbeid. Emnet skal gi en forståelse for sammenhengen mellom forskning, teoretisk kunnskap og profesjonsfaglig praksis.

Praksisstudiet er i sin helhet obligatorisk, og høgskolen er ansvarlig for tildeling av praksisplasser. Bachelor i sosialt arbeid har hovedsakelig praksisplasser i Hedmark og Oppland fylke. Studentene må påregne pendling eller flytting, samt noen ekstrautgifter. Etter bestemte kriterier er det mulig å gjennomføre praksisstudiet i utlandet.

Arbeids- og undervisningsformer

I praksisperioden skal studentene jobbe i direkte samhandling med brukere og brukergrupper i relevante praksisfellesskap. Studentene inngår som aktive deltakere i utøvelsen av sosialt arbeid og har jevnlig veiledning av erfarne yrkesutøvere.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 Skriftlige oppgaver, muntlig framlegg, obligatorisk tilstedeværelse og annen dokumentasjon

Eksamen

Vurdering av bestått/ikke bestått praksis faller inn Retningslinjer for ekstern praksis ved Institutt for sosialfag og veiledning ved Høgskolen i Innlandet, reglene i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet, samt Rammeplanens føringer.