Language: NOR | ENG
2019/2020

SOA2005/1 Modeller og metoder i sosialt arbeid

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter gjennomført emne har studentene kunnskap om

 • hvordan ulike teoretiske perspektiver og rammebetingelser får konsekvenser for valg av arbeidsmåter og modeller i sosialt arbeid
 • grunnleggende kunnskap om normalutvikling, sosialisering og avvik
 • grunnleggende kunnskap om samspill mellom individ, familie, gruppe og samfunn
 • grunnleggende kunnskap om bruken av lover innen helse- og sosialsektoren

Ferdigheter

Etter fullført emne kan studentene

 • reflektere over sammenhengen mellom vitenskapsteori, teoretisk kunnskap og praktisk sosialt arbeid innenfor ulike virksomheter
 • analysere og forstå individet i gruppen og samfunnet
 • evaluere, dokumentere og reflektere over eget arbeid
 • demonstrere faglig og juridisk skjønn i gitte situasjoner
 • planlegge og gjennomføre en samtale eller møte i en sosialfaglig kontekst

Generell kompetanse

Etter fullført emne har studentene

 • utviklet bevissthet om seg selv som kommende yrkesutøver
 • utviklet bevissthet om eget verdisyn og egne holdninger
 • utviklet innsikt i egne ressurser og begrensninger
 • evne til å se hvordan andre fagområders tilnærminger får betydning for utøvelsen av sosialt arbeid

Innhold

Emnet gir en innføring i ulike perspektiver på menneskelig utvikling, sosialisering, rettigheter og plikter. Det gis innføring i ulike metoder og modeller for sosialt arbeid. Relasjons- og samhandlingsaspektet i utøvelsen av sosialt arbeid vil være sentralt. Betydningen av tverrfaglig arbeid vektlegges.

Emnet består av følgende faglige fokusområder:

 • Menneskets utvikling, dets rettigheter og plikter
 • Psykologiske perspektiver på utvikling og sosialisering, og implikasjoner for sosialt arbeid 
 • Forvaltningsrett, familierett, barnerett, barnevernsrett, sosialrett, trygderett og helserett
 • Modeller og metoder i sosialt arbeid 
 • Sosialfaglig arbeid på ulike nivå og arenaer, med vekt på NAV og den kommunale sosialtjenesten, barnevern og helse- og omsorgstjenester.
 • Juridisk metode, lovanvendelse og skjønnsutøvelse
 • Etiske prinsipper og praktiske implikasjoner for sosialt arbeid
 • Muntlig og skriftlig kommunikasjon og samhandling 
 • Tverrprofesjonelt samarbeid 

Arbeids- og undervisningsformer

Det brukes ulike læringsformer som forelesninger, gruppearbeid, individuelt arbeid, skriftlig og muntlig presentasjoner. Studentaktive læringsformer vektlegges, og studentene jobber sammen i forpliktende læringsfellesskap i smågrupper.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Skriftlige arbeider, muntlig framlegg og obligatorisk tilstedeværelse.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen