Language: NOR | ENG
2019/2020

SOA1003/1 Rammer for sosialt arbeid

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter gjennomført emne har studentene kunnskap om

 • Styringsnivåene innen offentlig forvaltning og de viktigste reformer de seineste år
 • Velferdsstatens historie, ideologi og funksjon
 • Politisk mandat, politisk innflytelse, brukermedvirkning
 • Problemdefinisjoner og løsninger i lys av relevante teorier om utøvelsen av sosialt arbeid
 • Relevante rettsregler og juridiske metode
 • Hvordan vitenskapsteori og forskningsmetode gjør seg gjeldende i praktisk sosialt arbeid

Ferdigheter

Etter gjennomført emne kan studentene

 • presentere en skriftlig fremstilling som innfrir grunnleggende krav til presisjon og systematikk
 • presentere fagstoff muntlig

Generell kompetanse

Etter gjennomført emne har studentene

 • utviklet bevissthet om sitt sosiale ansvar som samfunnsborger
 • refleksjon over eget profesjonsetisk ståsted og justering av denne under veiledning
 • oversikt over sammenhengen mellom politiske føringer og sosialt arbeid 

Innhold

Emnet gir innføring i velferdsstatens og velferdssystemets funksjon, historie, ideologi og politiske mandat. Videre gir emnet innføring i helse- og sosialretten og juridisk metode. Deler av undervisningen blir gjennomført felles med barnevernspedagog- og vernepleie- utdanningen.

Emnet består av tre delemner

a) Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk og juss

 • Velferdsstatens historie og ideologiske grunnlag
 • Velferdspolitiske mandater

b) Sosialt arbeid i velferdssamfunnet

 • Internasjonalt sosialt arbeid
 • Demokratisk innflytelse, brukermedvirkning og myndiggjøring

c) Forvaltning og organisasjon

 • Organisasjon og saksbehandling
 • Dokumenter i klientarbeid
 • Lovgrunnlag som ramme for sosialt arbeid
 • Etikk

Arbeids- og undervisningsformer

Det brukes ulike læringsformer som forelesninger, gruppearbeid, individuelt arbeid, skriftlig og muntlig presentasjoner. Studentaktive læringsformer vektlegges, og studentene inngår i forpliktende læringsfellesskap gjennom deltakelse i Storgrupper og Smågrupper.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Skriftlige arbeider, muntlig framlegg, obligatorisk tilstedeværelse.

Eksamen

 Skriftlig individuell skoleeksamen, 6 timer.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Siste oppdaterte lovsamling