Language: NOR | ENG
2019/2020

SOA1002/1 Introduksjon til sosialt arbeid

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter gjennomført emne har studentene kunnskap om

 • studiets innhold, struktur, pedagogiske metoder og læringsformer
 • sosialarbeiderrollen, virksomhetsområder og perspektiver i sosialt arbeid 
 • etiske teorier og utfordringer knyttet til profesjonsetikk
 • hva relasjonskompetanse handler om i helse- og sosialfaglig arbeid
 • noen perspektiver på hvordan individ og samfunn gjensidig påvirker hverandre
 • velferdsstatens historie, ideologi, funksjon og politiske mandat knyttet til sosiale problemer
 • hvordan vitenskapsteori og forskningsmetode virker inn på sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag og praksis

Ferdigheter

Etter gjennomført emne kan studentene

 • presentere en skriftlig fremstilling som innfrir grunnleggende krav til presisjon og systematikk
 • vise evne til å reflektere over egne holdninger og praktiske implikasjoner for relasjonsarbeidet
 • presentere fagstoff muntlig

Generell kompetanse

Etter fullført emne har studentene

 • utviklet bevissthet om stereotypier og egen forforståelses betydning for sosialt arbeid
 • utviklet bevissthet om sitt sosiale ansvar som samfunnsborger
 • reflektert over eget profesjonsetisk ståsted 

Innhold

Studentene introduseres for bachelorutdanningens mål og arbeidsmetoder. Undervisningen i emnet fokuserer på sosialt arbeids historie, sosialarbeiderrollen, virksomhetsområder og faglige tradisjoner i sosialt arbeid. Det gis innføring i helse- og sosialarbeiderens yrkesrolle, etiske verdier, samt betydningen av relasjons- og kommunikasjonskompetanse. Det fokuseres på ulike forståelser av sosiale problemer, forebygging og løsninger. Emnet avsluttes med prosjektarbeid.

Emnet består av tre delemner

a) Introduksjon til profesjonen

 • Sosialt arbeid – historie og etikk 
 • Sosialt arbeid – fag og yrkesrolle
 • Sosialt arbeid – kommunikasjon og samhandling

b) Sosiale problemer, ulikheter og forebygging

 • Marginalisering og sosial ulikhet
 • Ulike forståelser av sosiale problemer, forebygging og løsninger

c) Prosjektarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Det brukes ulike læringsformer som forelesninger, gruppearbeid, individuelt arbeid, skriftlig og muntlig presentasjoner, samt feltarbeid. Studentaktive læringsformer vektlegges, og studentene inngår i forpliktende læringsfellesskap gjennom deltakelse i Storgrupper og Smågrupper.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Skriftlige arbeider, muntlig framlegg, obligatorisk tilstedeværelse.

Eksamen

Muntlig individuell eksamen