Language: NOR | ENG
2019/2020

IDR3001/1 Vitenskapsteori og etikk

Læringsutbytte

Kunnskap

  • Kandidaten har inngående kunnskap om naturvitenskapelige tenkemåte og forskningstradisjoner med vekt på humanbiologiske metoder og problemstillinger
  • Kandidaten har kunnskap om sentrale forskningsetiske normer og problemstillinger

Ferdigheter

  • Kandidaten kan identifisere og gjøre kritiske vurderinger rundt sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger 
  • Kandidaten kan gjøre etiske vurderinger og ta moralske valg i vitenskapelig arbeid, og ved kommunikasjon og veiledning i praksisfeltet

 

Generell kompetanse

  • Kandidaten har forståelse for faglige rammer og utviklingstrekk samt evne til å identifisere, gjenkjenne, sammenlikne og diskutere etiske problemstillinger, standpunkter og argumenter i forskning og praksis

Innhold

Emnet gir innføring i vitenskapsteoretisk tenkemåte med særlig fokus på naturvitenskapelige problemstillinger generelt og idrettsvitenskaplige problemstillinger spesielt. Forskningsetikk og forskningsetiske normer gir studentene grunnlag for kritisk vurdering av egne så vel som andres forsknings- og utviklingsarbeid. Sentrale etiske problemstillinger belyses gjennom aktuelle eksempler.

Arbeids- og undervisningsformer

  • Forelesning
  • Seminar

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

To korte skriftlige oppgaver

Eksamen

2 ukers individuell skriftlig fagoppgave (hjemmeeksamen) som vurderes til bestått/ikke-bestått

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle