Language: NOR | ENG
2019/2020

IDR3003/1 ForskSmi

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Kandidaten har dybdekunnskap rundt tematikken til mastergradsoppgaven

   

Ferdighet:

 • Kandidaten kan planlegge forsknings- og utviklingsarbeid og kan utarbeide og formulere konkrete praktiske og teoretiske problemstillinger og hypoteser fra eksisterende teori og presentere disse skriftlig og muntlig
 • Kandidaten kan lete fram vitenskapelige kunnskapskilder, vurdere deres kvalitet og bruke disse på hensiktsmessig måte innen oppgaveskriving og faglige diskusjoner
 • Kandidaten kan formidle avansert fagkunnskap muntlig og skriftlig

   

Generell kompetanse:

 • Kandidaten kan bidra selvstendig i planlegging av vitenskapelige prosjekt og innovasjonsprosesser, inklusiv evaluering av metodebruk og innhenting av etisk godkjennelse
 • Kandidaten kan uttrykke avansert fagkunnskap på en forståelig måte muntlig og skriftlig

Innhold

Emnet inneholder dybdestudier, veiledning av andre og formidling av temaer som er aktuelle for masteroppgaven. Studentene skal også jobbe med ulike vitenskapelige problemer, formulere en problemstilling og deretter argumentere for forskningsdesign og metoder som er best egnet til å gi svar på problemstillingen. Dette arbeidet skal munne ut i en prosjektbeskrivelse for mastergradsoppgaven.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesning
 • Seminar
 • Veiledning
 • Presentasjoner
 • Oppgaveskriving

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 

 • Seminardeltakelse (minimum 80 %)
 • Muntlige plenumspresentasjoner
 • Veiledning og kunnskapsformidling til andre studenter

Eksamen

Individuell skriftlig prosjektbeskrivelse som vurderes til bestått/ikke-bestått