Language: NOR | ENG
2019/2020

IDT2102 Organisering og ledelse i idrett

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om idrettscoaching, og kjenner til ulike teoretiske og praktiske tilnærminger til idrettscoaching
 • har kunnskap om generelle perspektiver på organisering og ledelse og kan anvende disse for å forstå egen ledelsespraksis
 • har kunnskap om hvordan idrettens verdigrunnlag påvirker organisering og ledelse i trenerrollen
 • har kunnskap om makt i trenerrollen, og kan forstå hvordan ulike typer makt på individ- og organisasjonsnivå påvirker trenerrollen

Ferdigheter

Studenten

 • kan organisere og lede prosjekter innen idrett
 • kan organisere og lede individer og grupper på en måte som gjør at det skapes felles retning slik at individet eller gruppen mer effektivt kan nå sine mål
 • kan skape og forankre en organisasjonskultur som bygger på idrettens verdigrunnlag
 • kan skille mellom former for strategisk og operativ ledelse og anvende disse på en måte som bidrar til utvikling på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå
 • kan lese, forstå og diskutere forskning som omhandler organisasjon og ledelse

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i etiske problemstillinger innenfor idrettsfeltet
 • har kompetanse til å organisere og lede utøvere og trenere i egen fordypningsidrett, slik at utøverne utvikler selvstendighet og i større grad kan få realisert sitt potensiale
 • har en profesjonell holdning til trener- og lederrollen, og gjør begrunnede og reflekterte valg basert på faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • kan bidra til kvalitet og utvikling av klubbens virksomhet gjennom aktiv deltagelse i diskusjoner, beslutningsprosesser og evalueringsarbeid
 • har kompetanse til å håndtere konflikter

 

Innhold

 • Verdimessige og etiske problemstillinger innenfor idrettsfeltet
 • Idrettscoaching
 • Kommunikasjon for konflikthåndtering
 • Læring og prestasjonsutvikling fra et organisasjons- og ledelsesperspektiv
 • Organisering
 • Den norske toppidrettsmodellen
 • Organisasjonskultur
 • Arrangementspraksis
 • Hva er casestudier

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Problembasert læring
 • Arbeid med dagsaktuelle case
 • Seminar
 • Individuelt arbeid
 • Gruppearbeid

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det vil bli gitt obligatoriske arbeidskrav knyttet til tre temaer underveis i emnet.

Arbeidskrav 1: Organisering

a)        Godkjent skriftlig gruppearbeid – innlevering

b)        Godkjent skriftlig individuelt arbeid – innlevering

 

Arbeidskrav 2: Doping og antidoping

a)      Deltakelse på obligatorisk seminar over 2 dager med Antidoping Norge

b)      Gjennomført nettkurs: «ren-utøver»

c)      Obligatorisk presentasjon av gruppeoppgave

 

Arbeidskrav 3: Etiske dilemma i trenerrollen

a)      Skriftlig innlevering av gruppeoppgave

b)      Obligatorisk muntlig presentasjon

 

Eksamen

Deleksamen 1: Gruppeeksamen i prosjektledelse. Planlegge, gjennomføre og evaluere et prosjekt i idretten. Skriftlig evalueringsrapport vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Utgjør 30 % av total karakter. Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/produktet/prestasjonen.

Deleksamen 2: Individuell skriftlig skoleeksamen (4 timer) vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Utgjør 70 % av total karakter.