Language: NOR | ENG
2019/2020

1DANSM01 Dans som bevegelsesaktivitet

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om dansens grunnleggende elementer og egenart
 • har kunnskap om ulike former for dans, samt dansens utvikling i et historisk perspektiv
 • har kunnskap om lek og lekens betydning som innfallsvinkel til læring og opplevelse i dans
 • har kunnskap om ulike læringsperspektiver knyttet til dans
 • kan anvende kunnskap fra fagdidaktikk for å begrunne egne valg i formidling av dans som bevegelsesaktivitet
 • har kunnskap om musikk som fenomen og hvordan dette danner grunnlag for valg av musikk i forbindelse med opplæring i dans

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan danse et utvalg danser fra ulike kulturer. og skape egne danser
 • kan bruke lek som innfallsvinkel for læring og opplevelse av dans i kroppsøvingsfaget
 • kan velge og anvende musikk tilpasset bevegelsesaktiviteter, dans og målgrupper
 • kan med utgangspunkt i læreplaner og fagdidaktikk, legge til rette for utøvende og skapende dans med hovedvekt på utfoldelse, opplevelse og erkjennelse
 • kan legge til rette for, lede og veilede læringsarbeid gjennom varierte arbeidsmåter innen dans for barn, unge og voksne med ulike forutsetninger og behov

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan legge til rette for gode læringsmiljø innen dans og bevegelse til musikk for barn, unge og voksne med vekt på opplevelse, mestring, samhandling og kommunikasjon
 • kan planlegge undervisning i dans ut i fra lovverk, gjeldende læreplaner og profesjonsetiske krav

Innhold

 • Et utvalg sang- og danseleker
 • Danser fra ulike kulturer og tradisjoner
 • Dans i et historisk perspektiv
 • Trender
 • Skapende dans
 • Bruk av musikk
 • Dansens plass og rolle i grunnopplæringen
 • Didaktiske og metodiske problemstillinger i dans
 • Sosialisering i og gjennom dans

Arbeids- og undervisningsformer

 • Praktisk arbeid
 • Studentstyrt arbeid
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Veiledning
 • Bruk av læringsplattform

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 80 % aktiv deltagelse i undervisningen
 • Individuell skriftlig refleksjonsoppgave om dans
 • Skriftlig dansedidaktisk gruppeoppgave
 • Praktisk gruppeoppgave i dans, digital 

Eksamen

Individuell prøving av praktisk-metodiske ferdigheter gjennom deltagelse i gruppearbeid som vurderes til bestått/ikke bestått.