Language: NOR | ENG
2019/2020

IDT2101 Fordypningsidrett med trenerpraksis 2

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap toppidrettens «beste praksis» i sin fordypningsidrett
 • har kunnskap om egen rolle i ledelse av et større nettverk

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere, justere og evaluere trening som strekker seg over tid, i tråd med faglig kunnskap og forsknings- og utviklingsarbeid innenfor idrettsfeltet
 • kan anvende tekniske og analytiske verktøy til optimalisering av prestasjoner i egen fordypningsidrett
 • kan evaluere og diskutere toppidrettens «beste praksis» i sin fordypningsidrett
 • kan lede sentrale prosesser som hovedtrener i ungdomsidretten.  
 • kan anvende kommunikasjon og samarbeid med utøvere, trenere, støtteapparat, klubb foreldre og andre aktører for å lede effektive utviklingsprosesser og prestasjonsmiljøer
 • kan utvikle balanserte og kvalifiserte treningsopplegg som legger til rette for at 24-timersutøveren kan utvikle topprestasjoner

Generell kompetanse

Studenten

 • kan med bakgrunn i kunnskap fra idrettsvitenskap og idrettspesifikk kompetanse kritisk vurdere ulike løsninger, og foreta reflekterte og begrunnede valg som trener
 • har utviklet en kritisk og reflektert trenerfilosofi
 • kan utføre kompetanseanalyse på egen trenerrolle
 • kan oppsøke og organisere samarbeid med andre kompetansemiljøer, og oppsøke og benytte seg av relevant faglitteratur for å utvikle seg som trener. 
 • kan sette seg inn i klubbens overordnede mål, visjon og virksomhetsidè og sentrale bestemmelser for idretten, og kan evaluere og vurdere disse med utgangspunkt i faglitteratur og egen trenerfilosofi.
 • har en kritisk og nysgjerrig holdning til idrettsfaglige og praktiske problemstillinger, og er en aktiv og reflekterende bidragsyter til at klubbens virksomhet er i kontinuerlig utvikling
 • fremviser en profesjonell atferd som trener i tråd med etiske retningslinjer, og ivaretar utøveres trygghet, velferd og sikkerhet.

Innhold

 • Trenerpraksis
 • Prestasjonsutvikling
 • Trenerfilosofi
 • Helhetlig utvikling
 • Treningsplanlegging
 • Tekniske hjelpemidler
 • Utøveres sikkerhet og trygghet

Arbeids- og undervisningsformer

 • Observasjon
 • Veiledning
 • Gruppearbeid
 • Individuelt arbeid
 • Praksisbesøk
 • Trenerpraksis i klubb

Studenten skal ha trenerpraksis i minimum 90 timer i en valgt fordypningsidrett, som tilfredsstiller kravet til trenerpraksis på Trener 3 (nivå 3) i Trenerløypa. Fordypningsidrett velges blant idretter som er organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minimum 90 timer trenerpraksis
 • Deltagelse på veiledning
 • Skriftlig oppgave knyttet til problemstilling fra observasjon av et toppidrettsmiljø eller en topptrener.

Eksamen

Individuell praktisk-metodisk eksamen med muntlig høring. Eksamen vurderes som helhet med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at både praktisk-metodisk del og muntlig høring er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.