Language: NOR | ENG
2019/2020

IDT2001 Fordypningsidrett med trenerpraksis 1

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om «beste praksis» for utvikling for ungdomsutøvere i egen fordypningsidrett
 • kjenner til ulike verktøy og tekniske hjelpemidler som anvendes i opplæring innen valgt fordypningsidrett
 • kjenner til inkluderingsarbeidet i sin praksisklubb

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere trening som strekker seg over tid, i tråd med faglig kunnskap og forsknings- og utviklingsarbeid innenfor idrettsfeltet
 • kan uttrykke egen trenerfilosofi, og utvikle deler av denne
 • kan observere og ta tak i ulike problemer som kan oppstå i treningsgrupper eller i forbindelse med enkeltutøvere, ledelse og foreldre, og kan bidra konstruktivt i diskusjoner knyttet til utfordringer på praksisfeltet
 • kan videreutvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper, samt tekniske/ taktiske ferdigheter for utøvere/ lag
 • kan bruke kommunikasjon for å skape relasjoner, bygge team og godt samarbeid med utøvere, trenere, støtteapparat og foreldre i sin fordypningsidrett   

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over egen og andres trenerpraksis og anvende denne kunnskapen til å tilpasse og videreutvikle egen trenerrolle
 • kan reflektere over og regulere egen atferd med utgangspunkt i relevant faglitteratur, erfaring og veiledning

Innhold

 • Trenerfilosofi
 • Helhetlig utvikling
 • Kommunikasjon og relasjoner
 • Samarbeid og teamarbeid
 • Treningsplanlegging
 • Tekniske hjelpemidler

Arbeids- og undervisningsformer

 • Trenerpraksis i klubb
 • Veiledning knyttet til praksis
 • Gruppearbeid
 • Individuelt arbeid
 • Utviklingsprosjekt knyttet til praksis
 • Praksisbesøk

Studenten skal ha trenerpraksis i minimum 90 timer i en valgt fordypningsidrett, som tilfredsstiller kravet til trenerpraksis på Trener 2 (nivå 2) i Trenerløypa. Fordypningsidrett velges blant idretter som er organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minimum 90 timer trenerpraksis i valgt fordypningsidrett i henhold til praksisavtale 
 • Deltagelse på 2-4 veiledninger med faglærer

Eksamen

Muntlig presentasjon av eget utviklingsprosjekt i praksis for sensorer og medstudenter med påfølgende høring. Vurderes med bokstavkarakterer A-F, der E er laveste ståkarakter

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?