Language: NOR | ENG
2019/2020

1FRL11 Friluftsliv

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om den historiske bakgrunn for fremvekst av norske og samiske friluftslivstradisjoner
 • har kunnskap om friluftsliv som et helsefremmende og kulturelt fenomen og om hvordan denne kunnskapen legitimerer friluftsliv som en del av elevens opplæring
 • har kunnskap om lover og politiske føringer som danner rammene for friluftsliv i Norge og i grunnopplæringen
 • har kunnskap om forskjellige pedagogiske og fagdidaktiske perspektiver og hvordan disse kan anvendes enkeltvis eller integrert i friluftslivsundervisning
 • har kunnskap om bekledning og funksjonelt utstyr til bruk på ferder av forskjellig varighet og til forskjellige årstider
 • har grunnleggende natur- og kulturkunnskap
 • har kunnskap om grunnleggende førstehjelp relatert til friluftslivsaktiviteter

Ferdigheter

Kandidaten

 • har grunnleggende friluftslivsferdigheter i møte med naturen til forskjellige årstider
 • kan praktisere prinsippet om sporløs ferdsel og ferd etter evne
 • kan legge til rette for, lede og veilede læringsarbeid gjennom varierte arbeidsmåter innen friluftsliv
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere friluftslivsferder med skoleelever
 • kan legge til rette for undervisning med utgangspunkt i forskjellige friluftslivstradisjoner
 • kan planlegge og evaluere feltarbeid ut fra gitte retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • har ferdigheter i grunnleggende førstehjelp relatert til friluftslivsaktiviteter  
 • mestrer navigasjon og kan ta sikre veivalg ved bruk av kart og kompass samt GPS

 Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan utarbeide gjennomgående helhetlige planer for opplæring i friluftsliv i grunnopplæringen med vekt på progresjon fra det kjente til det ukjente og fra korte læringsøkter til ferder
 • kan reflektere over friluftslivets egenverdi og nytteverdi, generelt og som en del av grunnopplæringen
 • kan reflektere over og stille seg kritisk til et stadig sterkere fokus på utstyr som grunnlag for å drive et enkelt friluftsliv

Innhold

 • Grunnleggende ferdigheter innen forskjellige ferdselsformer i ulike naturtyper
 • HMS
 • Ferdplanlegging, ferd etter evne og normer for ferd
 • Natur- og kulturlære
 • Friluftslivets tradisjon, egenart og verdi, og utviklingen av det ”moderne” friluftslivet.
 • Lover og regler
 • Friluftsliv i forskjellige tradisjoner
 • Friluftslivets plass i grunnopplæringen
 • Didaktiske og metodiske problemstillinger i friluftsliv
 • Sosialisering i og gjennom friluftsliv.
 • Friluftsliv i et økologisk perspektiv knyttet til bærekraftig utvikling
 • Praktiske prosjekter i skolen

Arbeids- og undervisningsformer

 • Feltarbeid/ekskursjoner
 • Prosjektarbeid
 • Egenferder
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Veiledning
 • Bruk av læringsplattform (Fronter)

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Aktiv deltagelse i minimum 10 døgn på barmark og minimum 5 døgn på snø, inklusiv forarbeid og etterarbeid
 • Gjennomføre 3 feltarbeid organisert som egenferd i henhold til internkontrollen ved Høgskolen i Innlandet
 • Rapportering fra hvert feltarbeid i henhold til internkontrollen ved Høgskolen i Innlandet. Rapportene vurderes til godkjent/ ikke godkjent
 • Mestre grunnleggende ferdigheter som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Følgende ferdigheter vil bli evaluert: Orientering, ly og leir, utstyrshåndtering og bruk av bekledning, mat og ernæring i friluftsliv, praktisk ferdplanlegging, sikkerhetsvurdering, grunnleggende førstehjelp, gruppeledelse og sporløs ferdsel.

Eksamen

Praktisk-metodisk eksamen med muntlig høring. Eksamensoppgavene trekkes senest 48 timer før eksamen. Studentene utarbeider et skriftlig dokument som leveres inn i forkant. Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste karakter for bestått.