Language: NOR | ENG
2019/2020

1FSK01 Funksjonell styrke -og kondisjonstrening i sal

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om prinsipper og metoder for funksjonell styrke -og kondisjonstrening i sal
 • har kunnskap om anvendt anatomi, fysiologi og mekanikk relatert til styrke og kondisjon
 • har kunnskap om prinsipper for forebygging, vedlikehold og oppbygging i forbindelse med skader

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre hensiktsmessig trening av styrke og kondisjon i sal for elever med forskjellige forutsetninger
 • kan anvende ulike didaktiske modeller og undervisningsprinsipper og gjøre velbegrunnede valg i forhold til undervisning knyttet til styrke og kondisjon i sal
 • har kunnskap om og kan bruke musikk på en hensiktsmessig måte innen trening av styrke og kondisjon i sal
 • kan tilrettelegge for forskjellige former for funksjonell styrke -og kondisjonstrening i sal som er aktuelle for barne- og ungdomskulturen

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bruke og kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap som grunnlag for å forstå og begrunne egne valg i tilrettelegging av styrke og kondisjon i sal
 • forstår og kan kritisk vurdere medias påvirkning på treningstrender og etiske problemstillinger relatert til dette

Innhold

 • Funksjonell trening som er direkte overførbar til oppgaver i hverdagen 
 • Funksjonell trening som kan bidra til å mestre de krav ulike idretter stiller
 • Trender
 • Pulsstyring
 • Skadeforebygging
 • Egnet musikkbruk
 • Didaktiske modeller og undervisningsprinsipper
 • Etikk

Arbeids- og undervisningsformer

 • Praktisk arbeid
 • Studentstyrt arbeid
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Veiledning
 • Bruk av læringsplattform (Fronter)

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 80 % aktiv deltagelse i undervisningen
 • Utvikle et eget undervisningsopplegg med forskjellige former for styrke og kondisjonstrening i sal med egnet øvelsesutvalg og bruk av musikk som gjennomføres på medstudenter.
 • Delta og gi skriftlig tilbakemelding på medstudenters undervisningsopplegg i emne

Eksamen

      4 timers individuell skriftlig eksamen som vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter