Language: NOR | ENG
2019/2020

1GA11-2 Grunnleggende aktivitet 2

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om hvordan forskjellige treningsprinsipper kan anvendes i de forskjellige aktivitetene
 • har kunnskap om et utvalg grunnleggende aktiviteter som er aktuelle bevegelsesformer i barne- og ungdomskultur

 Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende grunnleggende undervisningsmetoder og legge til rette for læring i forhold til vinteraktiviteter, basistrening og kart og kompass
 • har nødvendige ferdighete i kart og kompass for å kunne legge til rette for læring på en sikker og hensiktsmessig måteet utvalg grunnleggende aktiviteter som er aktuelle bevegelsesformer i barne- og ungdomskultur
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning med bakgrunn i didaktisk relasjonstenkning
 • kan veilede og lede grunnleggende aktivitet tilpasset forskjellige behov
 • kan ivareta elevers sikkerhet i aktuelle aktiviteter og bevegelsesmiljø

 Generell kompetanse

Kandidaten

 • har et bevisst forhold til lek som fenomen og virkemiddel i formidling av bevegelsesaktivitet
 • kan legge til rette for grunnleggende aktivitet i gode læringsmiljø for barn og unge med vekt på opplevelse og mestring

Innhold

Grunnleggende aktivitet 2 består av vinteraktiviteter, basistrening og kart og kompass

 • Lek, opplevelse og læring
 • Treningsprinsipper
 • Didaktikk
 • Tilrettelagt opplæring
 • Sikkerhet 

Arbeids- og undervisningsformer

 • Praktisk arbeid
 • Gruppearbeid
 • Veiledning
 • Bruk av læringsplattform; læringsaktiviteter og dokumentasjon av obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 80% aktiv deltagelse i hver av aktivitetene

Obligatoriske arbeidskrav består av tre del som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Alle delene må være vurdert til godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

1. Vinteraktiviteter:

 • Planlegge og gjennomføre en økt (i gruppe på 2-3 kandidater) der det gjøres rede for hvordan en lærer kan legge til rette for opplevelse og mestring for elever i grunnopplæringen gjennom vinteraktiviteter. Plangrunnlaget danner utgangspunkt for ett av de obligatoriske kravene i emnet 1LUM01.

2. Basistrening:

 • Praktisk demonstrere progresjoner inklusiv sikring som fører til; Rulle forover, rulle bakover, håndstående og hjul
 • Praktisk demonstrere progresjoner inklusiv sikring som fører til; Stabiliserende øvelser (innen buk og rygg trening) og balanse (som vises gjennom et hopp og en piruett på bom).

3. Kart og kompass:

 • Vise grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen kartlesing og kompassbruk som grunnlag for å kunne undervise og veilede i skolen

På grunn av Koronapandemien ble det våren 2020 gjort endringer i obligatoriske krav i emnet. De nye kravene er:

 • 80 % deltakelse på hver av aktivitetene vinteraktivitet, basistrening og kart og kompass
 • Godkjent en praktisk oppgave i vinteraktiviteter
 • Godkjent skriftlig oppgave i basistrening
 • Godkjent digital test i orientering

Eksamen

 1 times individuell digital hjemmeeksamen der alle tre aktiviteter er representert og som vurderes med Bestått/Ikke bestått

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt