Language: NOR | ENG
2019/2020

IDT1004 Idrett 2

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om hvordan idrettsaktiviteter kan tilrettelegges for å skape progresjon og utvikling over tid

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende teoretiske perspektiver fra treningslære og pedagogikk for å tilrettelegge for progresjon og utvikling over tid
 • kan anvende kunnskap om ulike metoder for individualisering og differensiering innen et utvalg av idrettsaktiviteter

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre basert på egen deltakelse i et utvalg idrettsaktiviteter
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere økter i egen fordypningsidrett med bakgrunn i faglitteratur og egne erfaringer

Innhold

 • Idrettsaktiviteter
 • Skadeforebyggende og prestasjonsfremmende oppvarming
 • Sikkerhet
 • Treningsprinsipper
 • Metode, didaktikk, motivasjon og ledelse

Arbeids- og undervisningsformer

 • Studentstyrt praktisk undervisning
 • Lærerstyrt undervisning
 • Gruppearbeid
 • Refleksjon
 • Veiledning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minimum 80% aktiv deltakelse i praktisk aktivitet
 • Gjennomføre en praktisk opplæringsøkt i egen fordypningsidrett med angitt tema. Plan for økta skal leveres til faglærer i forkant av gjennomføringen. I påfølgende veiledningssamtale skal studenten redegjøre for de teoretiske perspektivene fra treningslære og pedagogikk som økten er basert på

På grunn av Koronapandemien ble det vår 2020 gjort endringer i obligatoriske arbeidskrav. De nye arbeidskravene er:

 • Skriftlig innlevering av planlegging av trening over tid som inneholder periodeplan, ukeplan og øktplan med begrunnelse. Leveres i par.
 • Gjennomføre eller planlegge en praktisk opplæringsøkt i egen fordypningsidrett med angitt tema. Planen leveres til faglærer i forkant av gjennomføring/veiledning. I påfølgende veiledningssamtale skal studenten redegjøre for de teoretiske perspektivene fra treningslære og pedagogikk som økten er basert på. Veiledningssamtalene kan foregå i små grupper.

Eksamen

Individuelt skriftlig arbeid der studenten skal presentere, begrunne og vurdere en opplæringsøkt. Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt