Language: NOR | ENG
2019/2020

1PRAFK-3 Praksisopplæring 3. studieår

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer som særpreger Kroppsøving og Idrettsfag i trinn 11 – 13 i grunnopplæringen
 • har kunnskap om ulike kvalitetssystem som verktøy for skoleutvikling
 • har kunnskap om lærerens rolle, rettigheter, plikter og lærerarbeidet på organisasjonsnivå i videregående opplæring
 • har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid i tilknytning til videregående opplæring
 • har kunnskap om hvordan ulike nasjonale, regionale og lokale satsingsområder kan integreres i undervisningen for å styrke elevenes opplevelse og læringsutbytte i videregående opplæring
 • har kunnskap om lærerens rolle som kulturformidler i videregående opplæring

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan alene planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring i Kroppsøving og Idrettsfag trinn 11 – 13 i grunnopplæringen
 • sammen med andre utvikle skolens læringsmiljø og reflektere over skolens praksis
 • kan planlegge, tilrettelegge og gjennomføre undervisning på aktuelle læringsarenaer for Kroppsøving og Idrettsfag
 • kan legge til rette for utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter i arbeidet med Kroppsøving og idrettsfag, når grunnleggende ferdigheter er svakt utviklet
 • kan bruke et bredt utvalg arbeidsmåter og læremidler i undervisningen
 • kan gi muntlige og skriftlige vurderinger for å fremme læring og legge til rette for elevenes egenvurdering
 • kan utvikle mål for opplæringen og vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakterer
 • kan være tydelig leder og lede læringsarbeid for ulike grupper elever, samt kunne justere arbeidsmåtene underveis i undervisningen
 • kan planlegge og gjennomføre utviklingssamtaler med elever
 • kan samhandle med kolleger, skoleledelse og andre aktører i og utenfor skolen

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan drøfte undervisning og læring, fag og elever i lys av aktuelle læreplaner og profesjonsetiske perspektiver for videregående opplæring
 • kan reflektere over egen og andres praksis i lys av teori og forskning
 • kan på en faglig og analytisk måte vurdere egen praksis og på den måten utvikle sin praksis
 • har relevant kommunikasjons- og relasjonskompetanse og kan tilpasse dette ulike individ og situasjoner
 • kan vurdere egen lærerkompetanse og eget læringsbehov, og har kritisk distanse til egen profesjonsutøvelse
 • kan ivareta kravene til helse, miljø og sikkerhet innenfor eget fagområde og i lærerprofesjonen for øvrig
 • kan identifisere mobbing og trakassering og drøfte måter dette kan håndteres på

Innhold

30 dager veiledet praksis i videregående skole eller relevant folkehøgskole, samt seminarrekke. I 5 sammenhengende dager av praksis 6. semester skal studentene ta over klasser. Det vil si at de skal gjennomføre undervisning uten praksislærer tilstede.  Praksisopplæringen 3. studieår skal spesielt ses i sammenheng med emnet Skolen som utviklingsarena (profesjonsfaget), men skal også støtte opp under andre emner 3. studieår.

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene organiseres i grupper på inntil 4 studenter. Hver studentgruppe blir tildelt en øvingslærer eller team av øvingslærere som skal være hovedveileder(e) i arbeidet med praksis. I tillegg blir det til hver gruppe knyttet en kontaktlærer som er faglærer ved høgskolen. Utfyllende informasjon om gjennomføring av praksis legges ut i Canvas i forkant av hver praksisperiode. All praksis er obligatorisk. Dette innbefatter at studenten plikter å møte forberedt til all undervisning og veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Praksisforberedende seminarrekke om skoleutvikling, fagutvikling, frafallsproblematikk og vurderingsformer som særpreger Kroppsøving på trinn 11 -13 i grunnopplæringen. Ved fravær fra seminar må tilsvarende kompetanse dokumenteres. Godkjennes av emneansvarlig.
 • Førpraksismøte: Før praksis møter studenter, kontaktlærere og praksislærer på et praksisseminar med fokus på gjennomføring av praksis.
 • I gruppe på inntil 5 studenter forberede, og holde faglig innlegg knyttet til profesjonsutøvelse som utgangspunkt for faglig diskusjon sammen med resten av klassen og faglærere. 

Eksamen

30 dagers praksisopplæring som vurderes til bestått/ ikke bestått av praksislærer. Underveis i praksisperioden skal studenten:

 • Utarbeide refleksjonsnotat knyttet til læring, læreprosesser, arbeidsmåter og vurdering som utgangspunkt for veiledning og refleksjon.
 • Vurdere egen kompetanse og utvikling i henhold til forventningsnotat og praksisperiodens erfaringer. Denne egenvurderingen brukes som bakgrunn for en midtveisevaluering i avslutningsfasen av første praksisperiode.
 • Utarbeide praksisperm bestående av:
  • Periodeplan og undervisningsopplegg
  • Individuelt forventningsnotat- og refleksjon over egen kompetanse
  • Gruppekontrakt
  • Egenvurdering

Refleksjonsnotat, egenvurdering og praksisperm vurderes til bestått/ikke bestått av praksislærer.