Language: NOR | ENG
2019/2020

4PM781 Psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har spesialisert kunnskap om globale, nasjonale, regionale og lokale utfordringer innen psykisk helse i et folkehelseperspektiv
 • har kunnskaper om de største folkehelseutfordringene innen psykisk helse i lokalsamfunnet (hovedgruppene; barn/ungdom, angst og depresjon, rus og eldre)
 • har avansert kunnskap om utbredelse av risikofaktorer for psykiske lidelser og problemer, og hva som virker helsefremmende
 • har spesialisert kunnskap om virksomme intervensjoner relatert til psykiske lidelser i lokal samfunnet 
 • har inngående kunnskap om aktuelle teorier for lokalsamfunnet med vekt på livskvalitet, mestring og muligheter

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjøre selvstendige kartlegginger og vurderinger av pasienter/bruker og eventuelt deres pårørende
 • kan iverksette helhetlige behandlingstiltak, både i og utenfor hjemmene
 • kan bidra i planlegging av tjenester innenfor psykisk helse utfra befolkningens sammensetning og databaser fra lokalsamfunnet
 • kan utøve samhandling på person- og gruppe- og samfunnsnivå

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere, anvende og formidle komponentene i det psykisk helsefremmende lokalsamfunnet, både for det generelle sivilsamfunnet og med spesiell vekt på betydningen av bruker- og pårørendeperspektivet
 • kan identifisere og anvende aktuell forskning relatert til psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet

Innhold

 • Teorier om mestring og livskvalitet
 • Lokalsamfunnets demografi
 • Det offentlige og frivilliges tjenestetilbud
 • Utredningsverktøy for gruppene som er en utfordring innen psykisk helse i et folkehelseperspektiv
 • Vurdering av utfordringer innen psykisk helse utfra epidemiologiske resultater
 • Helthetlige modeller for oppfølging
 • Journal Club

Arbeids- og undervisningsformer

 • Dialog
 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Individuelle presentasjoner

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Ingen.

Eksamen

 • Skriftlig gruppeoppgave (2-4 personer) relatert til en aktuell problemstilling innen lokalsamfunnet.  Omfang på 4000 ord (+/- 10 %). Oppgaven skal være levert i forkant av muntlig presentasjon.
 • Muntlig presentasjon av gruppeoppgave. Vurderes til Bestått/Ikke bestått. For at eksamen skal kunne vurderes til bestått må alle gruppemedlemmene delta aktivt ved den muntlige presentasjonen.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle trykte og skrevne ressurser.