Language: NOR | ENG
2019/2020

4PM782 Psykisk helsearbeid i spesialisthelsetjenesten

Læringsutbytte

Emnet skal gi studenten spesialisert kunnskap og fordypet innsikt i spesialisthelsetjenestens oppgaver og utfordringer i et helhetlig perspektiv på psykisk helsearbeid. 

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har spesialisert kunnskap kunnskap om spesialisthelsetjenestens muligheter, oppgaver og utfordringer i et helhetlig perspektiv
 • har spesialisert kunnskap om lovverk, organisering og arbeidsformer
 • kan analysere faglige problemstillinger innen spesialisthelsetjenesten med utgangspunkt i dens historie, tradisjoner og plass i samfunnet

Ferdigheter

Studenten

 • kan bidra til en verdibevissthet i forhold til grunnlaget for psykiatrisk omsorg og behandling – med brukerdeltagelse som prioritert verdi

Generell kompetanse

Studenten

 • kan ut fra et forskningsbasert, kritisk og granskende perspektiv analysere psykiatrisk omsorg og behandling 
 • kan bidra til kunnskapsutvikling og praksisfornyelse i spesialisthelsetjenesten

Innhold

 • Spesialisthelsetjenestens funksjon i psykisk helsetjeneste – inkludert samordning og samarbeidsformer institusjonsinternt og mellom nivåer i helsetjenesten for å fremme helhetlige tjenestetilbud for mennesker med psykisk lidelse. Analyse av psykiatriens historiske og samfunnsmessige funksjon. Institusjonssosiologi.
 • Spesialisthelsetjenestens oppdrag innen forskning og utviklingsarbeid.
 • Utfordringer i psykisk helsearbeid innen spesialisthelsetjenestens kontekst: Å møte ulike lidelsesuttrykk (sykdomslidelse, eksistensiell lidelse, behandlingslidelse og sosial lidelse), migrasjon og psykiske lidelser, bedring og bedringsprosesser, empowerment og psykiatrisk behandling
 • Psykisk intensivbehandling og akuttstabilisering. Perspektiver på farlighet, tvang og skjerming. Menneskerettigheter og brukermedvirkning.
 • Modeller for kunnskapsutvikling i psykisk helsearbeid i spesialisthelsetjenesten – inkludert evidensbasert psykiatrisk praksis versus livsfilosofisk tilnærming/erfaringskunnskap

Arbeids- og undervisningsformer

 • Dialog
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Individuelle presentasjoner

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Ingen.

Eksamen

 • Skriftlig gruppeoppgave (2-4 personer) relatert til en aktuell problemstilling innen lokalsamfunnet.  Omfang på 4000 ord (+/- 10 %). Oppgaven skal være levert i forkant av muntlig presentasjon.
 • Muntlig presentasjon av gruppeoppgave. Vurderes til Bestått/Ikke bestått. For at eksamen skal kunne vurderes til bestått må alle gruppemedlemmene delta aktivt ved den muntlige presentasjonen.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle trykte og skrevne ressurser.