Language: NOR | ENG
2019/2020

4PM783 Psykisk helsearbeid relatert til psykiske lidelser hos eldre

Læringsutbytte

Emnet gir studenten spesialisert kunnskap i forhold til omsorg, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser i eldre år. Disse kunnskapene skal kunne anvendes i behandling, omsorg og veiledning av eldre og deres pårørende, inkludert eldre med særskilte behov, herunder aldersdemente. 

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har spesialisert kunnskap om de viktigste psykisk helseutfordringene i eldre år
 • har avansert kunnskap om pårørendes betydning og belastninger
 • har avansert kunnskap om rehabiliteringsprosessen
 • har spesialisert kunnskap om forebyggende arbeid og faktorer som virker inn på de eldres livssituasjon
 • har spesialisert kunnskap om eldre menneskers opplevelse av sorg- og krisereaksjoner i forbindelse med endret livssituasjon

Ferdigheter

Studenten

 • kan kartlegge og vurdere eldres psykiske problemer og lidelser og eventuelt deres pårørende
 • kan iverksette og gjennomføre tiltak om mestring og muligheter for eldre med psykiske problemer og lidelser
 • kan anvende kunnskap om mestring og muligheter for pårørendes eventuelle belastninger som omsorgsperson

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og formidle problemstillinger som er aktuelle for eldres psykiske helse
 • kan gjennomføre selvstendige prosjektoppgaver innen temaet eldres psykiske helse
 • kan formidle selvstendig arbeid og beherske fagfeltets uttrykksmåter
 • kan være de eldres talsperson hvis deres rettigheter ikke ivaretas
 • kan identifisere og anvende aktuell forskning relatert til psykisk helsearbeid med eldre

Innhold

 • Mestring og tapsreaksjoner i alderdommen
 • Omgivelsesrelaterte forhold som kan influere på eldres helse
 • Livsmening og livskvalitet i eldre år
 • Kjønnsperspektiv på aldring
 • Psykiske lidelser relatert til høy alder
 • Hukommelsesproblemer, depressive tilstander, delir og angst, og sammenhengen mellom disse og somatiske sykdommer
 • Alderspsykiatri, psykiske sykdommer i eldre år; diagnostikk og behandling
  • Depresjoner hos eldre
  • Forvirringstilstander hos eldre
  • Utvikling av demens; biologiske, psykologiske og sosiale aspekter
 • Diagnostiske metoder og differensialdiagnostiske problemer knyttet til psykiske lidelser i eldre år
 • Mennesker med aldersdemens; prinsipper for og teorier om behandling og omsorg
 • Mestringsstrategier med vekt på muligheter for optimal livskvalitet i eldre år

Arbeids- og undervisningsformer

 • Dialog
 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Individuelle presentasjoner
 • Journal Club
 • Gruppevis veiledning på eksamensoppgaven

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Akademisk skrivekurs

Eksamen

 • Skriftlig gruppeoppgave (2-4 personer) relatert til en aktuell problemstilling innen lokalsamfunnet.  Omfang på 4000 ord (+/- 10 %). Oppgaven skal være levert i forkant av muntlig presentasjon.
 • Muntlig presentasjon av gruppeoppgave. Vurderes til Bestått/Ikke bestått. For at eksamen skal kunne vurderes til bestått må alle gruppemedlemmene delta aktivt ved den muntlige presentasjonen.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle trykte og skrevne ressurser.