Language: NOR | ENG
2019/2020

Pedagogikk for bibliotekarer i fagbibliotek

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskaper:

Kandidaten

 • har kunnskap om læring i et sosiokulturelt perspektiv
 • har kunnskap om hvordan læring kan planlegges, gjennomføres og evalueres
 • har kunnskap om forskjellen mellom undervisning og veiledning
 • har kunnskap om ulike veiledningstradisjoner og veiledningsmetoder
 • har kunnskap om hvordan bruk av IKT og e-læring kan fremme læring

 

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre, reflektere over  og vurdere egen undervisning til ulike målgrupper
 • kan anvende varierte arbeidsmetoder som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • kan anvende IKT og e-læring i undervisning
 • kan anvende ulike veiledningsmetoder
 • kan gi tilbakemelding på kollegaers undervisning og veiledning

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan via faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for læring
 • kan reflektere over og utvikle egen pedagogisk virksomhet
 • kan bygge gode relasjoner til målgruppene og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø  

Innhold

Studiet har følgende delemner:

 

Studiet har følgende delemner:

 

 1. 1.      Læring og undervisning

-          Sosiokulturelt perspektiv på læring og undervisning Læringsteori (kunnskapssyn, læringssyn)

-          Didaktikk

-          Pedagogisk bruk av IKT og e-læring

 

 1. 2.      Veiledning

-          Veiledning og læring

-          Veiledningens mangfold

-          Veiledning og relasjon

-          Etikk i veiledning

Veiledningsstrategier

Arbeids- og undervisningsformer

Metodene som blir brukt i studiet vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, øvelser og selvstudium. I selvstudiet kan studentene jobbe i grupper eller enkeltvis. Det legges vekt på at studentene tilegner seg kunnskap gjennom nyere litteratur og forskning. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

1. Studenten må ha deltatt på minimum 80 % av samlingene

2. Tre studieoppgaver må være gjennomført og godkjent

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen over 10 dager