Language: NOR | ENG
2019/2020

TRTR1000 Trener 3

Læringsutbytte

Studenten vil etter bestått emne ha følgende totale læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

- Kan analysere og faglig reflektere over arbeidskravene som gjelder for egen idrett

- Har kunnskap om sammenhengen mellom funksjonell anatomi, fysiologi og biomekanikk

- Kandidaten har kunnskap om hvordan organisering og ledelse påvirker trenings- og utviklingsprosesser

- Kan formidle gode holdninger knyttet til ulike sider av kjønnsperspektivet i

  idretten

- Har en helhetlig forståelse for ernæring i forbindelse med prestasjon og restitusjon

- Har kjennskap til hvor utøverne kan få hjelp til relevant behandling i tråd med

  idrettens retningslinjer

 

 

 

Ferdigheter

Kandidaten

- Kan utarbeide kapasitetsanalyser

- Kandidaten har forståelse for at ledelse betinges av ulike situasjonsfaktorer og kan anvende disse i egen trenerrolle

- Kan faglig reflektere over og velge hensiktsmessige taktiske og tekniske handlinger, eller

  bevegelsesløsninger for individuelle utøvere og for lagspillutøvere.

- Kan anvende relevante sosiale og mentale treningsteknikker

- Kan utføre kompetanseanalyse på egen trenerrolle

- Kan samarbeide med andre trenere og ressurspersoner til utøverens og idrettens beste

- Kan tilrettelegge for og avstemme elitesatsingen i egen klubb i henhold til idrettens verdier,

   bestemmelser og klubbens retningslinjer

 

 

 

Generell kompetanse

Kandidaten

- Har kunnskap om egen idretts utviklingstrapp og beste praksis, og kan legge til rette hensiktsmessig, langsiktig utviklingsforløp

- Kan lede utøvere, lag og støtteapparat på måter som ivaretar utøvernes behov

- Kan konkretisere idrettens verdier på måter som fremmer idrettens legitimitet og integritet

- Kan planlegge, gjennomføre, vurdere og justere trening for utøverne i et helhetlig perspektiv

 

 

Innhold

 • Arbeidskrav, utviklingsforløp og kapasitetsanalyser
 • Sammenhenger mellom funksjonell anatomi, fysiologi og biomekanikk
 • Kjønnsperspektiv innen toppidrett
 • Idrettsernæring og prestasjon- og restitusjon
 • Idrettens regelverk og retningslinjer
 • Klassifiseringsregler innen idrett for funksjonshemmede og regler for internasjonal deltakelse
 • Tekniske og taktiske ferdigheter
 • Sosiale og mentale treningsteknikker
 • Helhetsutøveren / «24-timersutøveren»
 • Kommunikasjon og idrettscoaching
 • Ledelse/situasjonstilpasset ledelse
 • Kompetanseanalyse på egen trenerrolle

Arbeids- og undervisningsformer

Nett- og samlingsbasert utdanning med 5 samlinger. Øvrig undervisningsopplegg vil være en kombinasjon av

- Digitale verktøy (for eksempel læringssti, videofilming, quiz, videoforelesninger etc.)

- Trenerpraksis

- Veiledning

- Praktisk- metodisk arbeid

- Forelesninger

- Refleksjon og diskusjon i gruppe og individuelt

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

1. Delta på minimum 80 % av undervisningen

2. Gjennomføre trenerpraksis på minimum 90 timer

3. Utføre kompetanseanalyse på egen trenerrolle.

Del 1: Velg ut tre tiltak man ønsker å utvikle i løpet av studiet.

Del 2: Reflekter og evaluer tiltakene ved endt studie.

4. Utarbeide, gjennomføre og evaluere årsplan for egne utøvere i valgt særidrett i semester. Arbeidskravet deles i 3.

Del 1: Utarbeide årsplan i valgt særidrett.

Del 2: Gjennomføre og evaluere utvalgte deler av utarbeidet årsplan.

Del 3: Skriftlig evaluering av årsplanen.

5. Forbered, gjennomfør og evaluer en utøversamtale

6. Særforbundsspesifikt arbeidskrav

Eksamen

Eksamen er todelt, bestående av følgende deler:

 1. Individuell skriftlig 14 dagers hjemmeeksamen som vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.
 2. Praktisk-metodisk eksamen individuelt eller i gruppe. Vurderes individuelt til bestått/ ikke bestått  

Begge eksamenene må være vurdert til bestått før endelig karakter i utdanningen blir gitt.