2019/2020

TRTR1000 Trener 3

Læringsutbytte

Studenten vil etter bestått emne ha følgende totale læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

- Kan analysere og faglig reflektere over arbeidskravene som gjelder for egen idrett

- Har kunnskap om sammenhengen mellom funksjonell anatomi, fysiologi og biomekanikk

- Kan målbære gode holdninger knyttet til ulike sider av kjønnsperspektivet i

  idretten

- Har en helhetlig forståelse for ernæring i forbindelse med prestasjon og restitusjon

- Har kjennskap til hvor utøverne kan få hjelp til relevant behandling i tråd med

  idrettens retningslinjer

- Kjenner til regler og rutiner for deltakelse internasjonalt

- Kjenner til internasjonale klassifiseringsregler innen idrett for funksjonshemmede

- Kjenner til ulike typer krav som stilles til ledelse og organisering av utviklingsprosesser

- Har kjennskap til trenerens og utøvernes rettigheter og plikter

 

Ferdigheter

Kandidaten

- Kan utarbeide kapasitetsanalyser

- Kan faglig reflektere over og velge hensiktsmessige taktiske og tekniske handlinger, eller

  bevegelsesløsninger for individuelle utøvere og for lagspillutøvere.

- Kan anvende relevante sosiale og mentale treningsteknikker

- Kan tilrettelegge for å utvikle «24-timersutøveren» med balanse mellom

  trening/konkurranser og andre arenaer

- Kan utvikle utøvere som tar ansvar for egen utvikling

- Kan kommunisere hensiktsmessig med utøvere på individ-, gruppe- og lagnivå

- Har kunnskap om og kan anvende idrettscoaching

- Kan praktisere situasjonstilpasset ledelse

- Kan utføre kompetanseanalyse på egen trenerrolle

- Kan sette sammen effektive treningsgrupper med utgangspunkt i alder, nivå og mål

- Kan samarbeide med andre trenere og ressurspersoner til utøverens og idrettens beste

- Kan tilrettelegge for og avstemme elitesatsingen i egen klubb i henhold til idrettens verdier,

   bestemmelser og klubbens retningslinjer

 

Generell kompetanse

Kandidaten

- Har kunnskap om egen idretts utviklingstrapp og beste praksis, og kan legge til rette hensiktsmessig, langsiktig utviklingsforløp

- Kan planlegge, gjennomføre, vurdere og justere trening for utøverne i et helhetlig perspektiv

- Kan lede strategi- og målprosesser til treningsprosessen eller til forutsetninger for treningsprosessen

- Kan sette sammen og ivareta et trenerteam og støtteapparat med definert rolle- og ansvarsfordeling

Innhold

 • Arbeidskrav, utviklingsforløp og kapasitetsanalyser
 • Sammenhenger mellom funksjonell anatomi, fysiologi og biomekanikk
 • Kjønnsperspektiv innen toppidrett
 • Idrettsernæring og prestasjon- og restitusjon
 • Idrettens regelverk og retningslinjer
 • Klassifiseringsregler innen idrett for funksjonshemmede og regler for internasjonal deltakelse
 • Tekniske og taktiske ferdigheter
 • Sosiale og mentale treningsteknikker
 • «24-timersutøveren»
 • Kommunikasjon og idrettscoaching
 • Situasjonstilpasset ledelse
 • Kompetanseanalyse på egen trenerrolle

Arbeids- og undervisningsformer

Nett- og samlingsbasert utdanning med 5 samlinger. Øvrig undervisningsopplegg vil være en kombinasjon av

- Digitale verktøy (for eksempel læringssti, videofilming, quiz, videoforelesninger etc.)

- Trenerpraksis

- Veiledning

- Praktisk- metodisk arbeid

- Forelesninger

- Refleksjon og diskusjon i gruppe og individuelt

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

1. Delta på minimum 80 % av undervisningen

2. Gjennomføre trenerpraksis på minimum 90 timer

3. Utføre kompetanseanalyse på egen trenerrolle på samling 1, og på bakgrunn av analysen velge ut tre tiltak man ønsker å utvikle i løpet av studiet. Analysen med utvalgte tiltak leveres i Canvas

4. 90 % korrekt svar på fire quizer på læringsplattformen

5. Utarbeide årsplan for egne utøvere i valgt særidrett i semester 1

6. Gjennomføre utvalgte deler av utarbeidet årsplan i semester 2. Dette arbeidskravet består av følgende to deler:

a) Planlegge, gjennomføre og evaluere en utvalgt periode på egne utøvere ut i fra et    

    gitt tema

b) Loggføre gjennomføring av årsplan i henhold til bestemte kriterier

7. Skriftlig evaluering fra veiledning på egen trenerpraksis i semester 2

8. Skriftlig evaluering av årsplan i semester 3

9. Utføre kompetanseanalyse på egen trenerrolle på siste samling med evaluering av tre utvalgte tiltak

Eksamen

Eksamen er tredelt, bestående av følgende deler:

 1. Individuell skriftlig hjemmeeksamen i 1. semester som vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Eksamenen teller 30 % av endelig karakter
 2. Praktisk-metodisk eksamen i gruppe (inntil 3 studenter i gruppen) i 2. semester som vurderes individuelt til bestått/ ikke bestått  
 3. Individuell skriftlig hjemmeeksamen i 3. semester som vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Eksamenen teller 70 % av endelig karakter

Alle tre deleksamener må være vurdert til bestått før endelig karakter i utdanningen blir gitt.