Language: NOR | ENG
2019/2020

48AEGAAF1N Grunnleggende anatomi og aktivitetsfysiologi

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om bevegelsesapparatets anatomi og funksjon
 • har grunnleggende kunnskap om viktige organsystemer, herunder det kardiorespiratoriske system, hormonsystemet og nervesystemet
 • har grunnleggende kunnskap om hvordan energi i maten gjøres om til energi som kroppen kan bruke under fysisk aktivitet
 • har grunnleggende kunnskap om biomekanikk og hvordan mekaniske forhold påvirker kroppen under fysisk aktivitet
 • har kunnskap om muskelbruk under styrketrening
 • har kunnskap om retningslinjer ved testing av fysisk prestasjon

Ferdigheter

Studenten

 • kan lokalisere et utvalg skjelettmuskler på en person ved hjelp av overflateanatomi
 • kan beskrive hvordan utføre de mest vanlige baseøvelsene i styrketrening
 • kan beskrive hvordan utføre tester av maksimal hjertefrekvens og utholdenhet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan forstå kroppens oppbygning og funksjon med tanke på muskelbruk, biomekaniske faktorer og fysiologiske forhold knyttet til fysisk aktivitet

Innhold

 • Bevegelsesapparatets bygning og funksjon
 • Grunnleggende emner fra celle- og vevslære Biomekanikk
 • Det kardiorespiratoriske systemet
 • Hjerte- og lungeredning (HLR)
 • Hormonsystemet
 • Energimetabolismen
 • Nerve-, muskel- og kraftutvikling
 • Beskrive hvordan utføre grunnleggende baseøvelser i styrketrening
 • Beskrive hvordan utføre tester av maksimal hjertefrekvens
 • Har kunnskap om kildekritikk og litteratursøk

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil foregå som videoforelesninger, videodemonstrasjoner, selvstudium/innleveringer, gruppediskusjoner og praktiske øvelser som skal gjennomføres som eget arbeid basert på videodemonstrasjoner.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 2 quizoppgaver (80% riktige svar) på Canvas.
 • Test i biomekanikk (tidsbegrenset digital prøve på Canvas)
 • Gjennomføring (videodemonstrasjon) av løfteteknikk innen sentrale baseøvelser

Eksamen

Muntlig eksamen (videomøte) som vurderes med graderte karakter fra A-F, der E er laveste beståtte karakter.