Language: NOR | ENG
2019/2020

48AEFIPT1N Fitnessinstruksjon og personlig trening

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om treningslære
 • har kunnskap om planlegging, gjennomføring og evaluering av fysisk trening
 • har kunnskap om styrke-, utholdenhets-, bevegelighets- og alternativ trening
 • har kunnskap om hvordan treningen best kan tilrettelegges for personer med ulike mål og forutsetninger
 • har kunnskap om tester av fysisk prestasjon, kroppsproporsjoner og holdningsanalyse
 • har grunnleggende kunnskap om idrettspsykologi
 • har kunnskap om rollen som fitnessinstruktør og personlig trener
 • har kunnskap om salg, service og kundebehandling

 

Ferdigheter

Studenten

 • har praktiske ferdigheter innenfor et bredt utvalg treningsformer
 • kan demonstrere og feilrette teknikk innenfor et bredt utvalg treningsformer
 • kan utføre et bredt utvalg av styrketreningsøvelser
 • kan utføre og demonstrere et stort utvalg styrkeøvelser av ulike vanskelighetsgrad
 • kan utføre screening og helseanamnese
 • kan utføre en rekke ulike tester basert på behovet til den aktuelle personen
 • kan planlegge, tilrettelegge og utføre profesjonell fitnessinstruksjon og personlig trening
 • kan utføre sikring og spotting under ulike typer trening

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan, basert på samtale og anamnese av en person, planlegge og utføre tester og trening basert på personens mål og forutsetninger
 • besitter gode formidlings- og motivasjonsevner
 • har forståelse for kommunikasjon og veiledningsmetodikk

Innhold

 • Treningslære
 • Treningsplanlegging
 • Rollen som fitnessinstruktør og personlig trener
 • Instruksjon og praktisk instruksjonsteknikk (spotting)
 • Styrketrening
 • Utholdenhetstrening
 • Bevegelighetstrening
 • Basistrening
 • Alternativ fysisk trening
 • Testing og screening
 • Treningsanbefalinger for spesielle målgrupper (eldre, gravide, etc.)
 • Prestasjons- og idrettspsykologi
 • Motivasjon og feedback
 • Kommunikasjon, coaching og pedagogikk
 • Salg og service

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil foregå som videoforelesninger og -demonstrasjoner, praktisk trening som gjennomføres over to praktiske treningssamlinger med totalt 50 timers omfang, selvstudium/innleveringer og oppgaveveiledning.

Emnet består av både teori og praktisk arbeid. Det teoretiske kunnskapsstoffet knyttes gjennomgående opp mot praktiske instruksjonsøvelser. Det forventes at studentene tilegner seg deler av kunnskapsmaterialet på egenhånd.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

-          80% obligatorisk oppmøte på praktisk samling.

-          Skriftlig rapport på utført trenerpraksis. 3 quizoppgaver (80% riktige svar) på læringsportalen.

-          Gjennomføring av spotting og sikring av utvalgte baseøvelser under praktisk samling i henhold til krav.

Eksamen

 • 4 timers individuell skriftlig skoleeksamen som vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A- F, der E er laveste beståtte karakter.
 • Praktisk-metodisk eksamen som vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Begge deleksamener må være bestått for at emnet skal vurderes til bestått.