Language: NOR | ENG
2019/2020

48PÅRARB Pårørendearbeid

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om pårørendes rettigheter og helsevesenets plikter i pårørendearbeid
 • har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder i pårørendearbeid
 • har kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid med relevans til pårørendearbeid

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over hvordan egen kompetanse og væremåte kan innvirke på pårørende
 • anvender begrunnede metoder og tilnærmingsmåter for å anerkjenne og støtte pårørende

 

Generell kompetanse

Studenten

 • tar initiativ til å anerkjenne og støtte pårørende
 • kan planlegge, begrunne og gjennomføre aktuelle støttetiltak til pårørende

Innhold

 

 • Helsevesenets plikter og pårørendes rettigheter
 • Hvem er pårørende? Rolle og journalføring
 • Involvering av pårørende
 • Informasjon og støtte til pårørende
 • Etiske dilemmaer i møte med pårørende

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Erfaringsutveksling og refleksjon
 • Gruppearbeid
 • Diskusjoner
 • Presentasjoner
 • Øvelser
 • Selvstudium

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Skriftlig rapport med presentasjon. Oppgaven har fokus på kommunikasjon og kartlegging av pårørendes behov for støtte og anerkjennelse. Studenten gjennomfører en samtale med pårørende, samt utvikler et skriftlig produkt der de beskriver og analyserer samtalen. Erfaringene fra arbeidet med oppgaven deles på egen arbeidsplass. Tilbakemelding fra egen arbeidsplass deles med medstudenter.
 • Skriftlig oppgave hvor studenten tar utgangspunkt i en problemstilling knyttet til pårørende fra egen praksis/ video/ artikkel og gjennomgår denne på egen arbeidsplass. Skriv en oppsummering fra denne erfaringen.
 • Notat med oppsummering av gjennomført pårørendesamtale.

 

Eksamen

Fordypningsoppgave i gruppe med inntil 3 studenter i gruppen. Oppgavens omfang er maks. 3500 ord +/- inntil 20 %. Oppgaven tar utgangspunkt i en problemstilling knyttet til studentens arbeid med pårørende.  

Fordypningsoppgaven vurderes til Bestått/Ikke bestått.