Language: NOR | ENG
2019/2020

6EV299BI Bacheloroppgave som innovasjonsprosjekt

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har bred kunnskap om innovasjon- og entreprenørmessige utviklingsarbeid innenfor landbruksnæringen, definert som skogbruksnæring, utmarksnæring og jordbruksnæring
 • har forståelse for økonomiske og markedsmessige analyser og metodisk arbeid, samt evne til refleksjon og systematisk vurdering gjennom en etableringsprosess
 • har bred kunnskap om eget fordypningsområde og innsikt i relevante fagområder innen innovasjon, økonomi og forretningsdrift

Ferdigheter:

Studenten

 • har kompetanse til å planlegge og utføre et selvstendig innovasjonsprosjekt, beskrive prosjektet og gjennomfør en markedsundersøkelse, videre kunne analysere denne med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale
 • kan treffe begrunnede valg med bakgrunn i et realistisk innovasjon- eller utviklingsprosjekt
 • kan dokumentere og formidle resultatene fra arbeidet på en systematisk og vitenskapelig måte
 • kan finne fram til, vurdere og henvise til relevant litteratur

Generell kompetanse:

Studenten

 • kjenne til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor landbruksnæringen for så å kunne vurdere, treffe beslutninger og gjennomføre et innovasjonsprosjekt med bakgrunn i en markedsundersøkelse eller et forprosjekt
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer i diskusjoner knyttet til etablering av bedrift med innovative produkt innenfor næringen
 • har innsikt i metodemessig redelighet og forståelse for etiske utfordringer som er relevant for prosjektet  

Innhold

Studenten skal formulere et innovasjonsprosjekt sammen med veileder. Prosjektet følges opp teoretisk og metodisk, med utgangspunkt i emner fra bachelorstudiet. Arbeidet utføres med utgangspunkt i forprosjekt og krav fra vitenskapelig metode og retningslinjer for akademisk skriving. Bacheloroppgaven kan være knyttet til utvikling av egen næringsvirksomhet innenfor landbruksnæringen.

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene vil i andre studieår få informasjon om bacheloroppgaven og valg av emnene Næringsutvikling og økonomi og Vitenskapelig metode og statistikk. Gjennom siste del av 4 semester og i 5 og 6 semester vil studentene få individuell og/eller gruppebasert veiledning. Formen på veiledningen og oppfølging er beskrevet i avdelingens bachelorløp.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Oppmøte på bachelorseminaret andre studieår
 • Innlevering av oppmeldingsskjema, prosjektbeskrivelse og arbeidsavtale med intern veileder
 • Presentasjon av problemstilling og planlagt arbeidsmetode
 • Oppmøte og deltagelse på 75% av de obligatoriske samlingene som er beskrevet i avdelingens bachelorløp

Eksamen

Bacheloroppgaven vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven.