Language: NOR | ENG
2019/2020

6EV299 Bacheloroppgave

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har bred kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor skogbruksfag eller utmarksfag
 • har forståelse for analytisk og metodisk arbeid, samt evne til refleksjon og systematisk/vitenskapelig vurdering
 • har bred kunnskap om eget fordypningsområde og innsikt i relevante fagområder
 • har kjennskap til forskningsmetodikk som er relevant for et valgt tema

Ferdigheter:

Studenten

 • har kompetanse til å planlegge og utfør selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale
 • kan dokumentere og formidle resultatene fra arbeidet på en systematisk og vitenskapelig måte
 • kan finne fram til, vurdere og henvise til relevant litteratur

Generell kompetanse:

Studenten

 • har innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske utfordringer som er relevant for problemstillingen

 

Innhold

Studenten skal formulere egen problemstilling sammen med veileder. Problemstillingen følges opp teoretisk og metodisk, med utgangspunkt i emner fra bachelorstudiet. Oppgavearbeidet utføres med utgangspunkt i krav fra vitenskapeligmetode og retningslinjer for akademisk skriving. Bacheloroppgaven kan gjerne være praktisk rettet og/eller ta utgangspunkt i praksisfeltets utfordringer innenfor utmarksforvaltningen.

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene vil i andre studieår få informasjon om bacheloroppgaven og valg av emnene Næringsutvikling og økonomi og Vitenskapeligmetode og statistikk. Gjennom siste del av 4 semester og 5 og 6 semester vil studentene få individuell og/eller gruppebasert veiledning. Formen på veiledningen og oppfølging er beskrevet i avdelingens bachelorløp.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Oppmøte på bachelorseminaret andre studieår
 • Innlevering av oppmeldingsskjema, prosjektbeskrivelse og arbeidsavtale med intern veileder 
 • Oppmøte og deltagelse på 75% av de obligatoriske samlingene som er beskrevet i avdelingens bachelorløp
 • Presentasjon av problemstilling og planlagt arbeidsmetode

Eksamen

Bacheloroppgaven vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven.