Language: NOR | ENG
2019/2020

6EV298 Vitenskapelig metode og statistikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

  •  bred kunnskap om bruk og forutsetninger for de vanligste statistiske metodene, om sentrale vitenskapsteoretiske spørsmål, om forskningsprosessen og vitenskapelig design.

Ferdigheter:

  •  kan planlegge datainnsamling og analyse for å svare på en hypotese i bacheloroppgaven.
  •  kan utføre, tolke og presentere resultatene av de vanligste statistiske testene, og bruke enkelte dataverktøy til analysene (Excel, R eller andre statistikk- programmer).

Generell kompetanse:

  •  kan tenke kritisk, lese og tolke andres resultater, og formidle egne resultater.
  •  har en oversikt og forståelse for vitenskapens utvikling og hvordan ny kunnskap utvikles.

Innhold

• Vitenskaplig forsøksdesign
• Deskriptiv statistikk
• Hypotesetesting
• Enkle statistiske modeller
• Tolkning
• Presentasjon av resultater
• Anvendte eksempler fra fagområdet
• Vitenskapens historiske utvikling
• Positivisme og hermeneutikk
• Vitenskaplige forklaringer
• Skriving av fagtekster

Arbeids- og undervisningsformer

  • Forelesninger
  • Øvingsoppgaver digitalt
  • Gruppearbeid
  • individuelle oppgaver 

 

 

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Oppmøte på labøvelser og muntlig fremføring av individuell oppgave. 

Eksamen

Eksamen består av tre deler:

Muntlig individuell eksamen (40%)

Individuell mappevurdering (30%)

Mappevurdering i gruppe (30%)

 

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.