Language: NOR | ENG
2019/2020

6EV240 Viltforvaltning

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten
•  har bred kunnskap om økologiske, økonomiske og samfunnsmessige drivere av forvaltning av vilt nasjonalt og internasjonalt
•  har kunnskap om de viktigste viltforvaltningsutfordringene og -løsninger nasjonalt og internasjonalt
•  kan skaffe kunnskap om forvaltningsutfordringer, konflikthandtering og forvaltningsverktøy
•  har kunnskap om fagområdets historie, lovverk, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter:

Studenten
•  kan anvende faglig kunnskap for å nå mål
•  kan reflektere over ulike forvaltningsvalg og løsninger
•  kan finne, vurdere og henvise til vitenskapelige arbeid
•  kan beherske relevant faglig verktøy

Generell kompetanse:

Studenten
•  har innsikt i lokal, nasjonal og internasjonal naturforvaltning og drivkrefter i utviklingen
•  kan planlegge og gjennomføre fagsamlinger og møter.
•  kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig.
•  kan utveksle synspunkter og erfaringer lokalt, regionalt og internasjonalt
•  kan delta aktivt i prosessen der kunnskap, verdier og synspunkt utvikler seg.

Innhold

Dypdykk i utvalgte, aktuelle nasjonale og internasjonale viltforvaltningstema

Tema kan være metodeorientert som generell overvåking av viltarter eller artssentrert som om å sikre overlevingen til fjellrev. Noen tema vil være fra egne pågående og avsluttede forskningsprosjekt.

Ett gjennomgående tema vil være håndtering av konflikter mellom grupper med ulike verdistandpunkt.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesinger, diskusjoner, litteraturstudium , fagframlegg , utferder og øvelser, innleveringer

Skriftlig framstilling skal øves ved skriftlig bidrag i media.

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

  • Deltaking på 80 % av seminarer, studentforelesninger, øvinger og utferder
  • Seminararbeid
  • Skriftlig forslag til mediebidrag

Eksamen

  • Skriftlig individuell eksamen - 4 timer (60%)
  • Mappeinnleveringar: trekker ut ei oppgave (40%). 

 

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skla vurderes som bestått.