Language: NOR | ENG
2019/2020

6EV198 Rapport og analyse

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten
•  har bred kunnskap om vitenskapelige metoder brukt i rapportskriving

Ferdigheter:

Studenten
•  kan skrive korte og enkle vitenskapelige rapporter basert på IMRaD standarden. Herunder finne frem til relevant litteratur og referere til denne, formulere problemstillinger, utføre enkle statistiske analyser og tolke resultatene, samt diskutere disse i forhold til relevant litteratur.

Generell kompetanse:

Studenten
•  har innsikt i generelle vitenskapelige prosesser

Innhold

• Prosessen fra nysgjerrige spørsmål til publiserte fagfellevurderte rapporter – hva er forskning?
• Strukturen i en vitenskaplig rapport og krav til denne.
• Skriveprosessen, hvordan skrive godt! Skrivekurs.
• Bruk av bibliotek og søkemotorer for å finne litteratur (Bibsys Ask, ISI etc).
• Informasjonskompetanse – plagiering og bruk av referanser (gjennomføres i samarbeid med bibliotektjenesten). Hva er juks i forskningen? Etiske problemstillinger.
• Bruk av Word som tekstbehandlingsverktøy for å skrive rapporter.
• Bruk av Excel som regneark, database, statistikkprogram og verktøy for å lage figurer.
• Enkle statistiske tester (T-test og regresjonsanalyse) og presentasjon av disse (tekst, figurer, tabeller).
• Tolke resultater og diskutere disse i lys av relevant litteratur.
• Innføring i Power Point til bruk under presentasjoner.

Arbeids- og undervisningsformer

forelesning, gruppearbeid og øvinger.

Emnet er praktisk rettet ved at det i stor grad anvendes relevante eksempler for å belyse ulike matematiske og statistiske metoder. Det benyttes enkle datasett fra arter og systemer det forskes på ved avdelingen og som sammenfaller med tema i andre fag, f.eks innenfor viltforvaltning og generell økologi. Kandidatene vil få tilgang til datasett som også kan benyttes til egenarbeid.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

  • Bestått quiz i informasjonskompetanse
  • Muntlig gruppepresentasjon   

Eksamen

  • 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen  (55%)
  • 3 skriftlige gruppeoppgaver ( teller 15% hver)

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.