Language: NOR | ENG
2019/2020

6EV150 Naturoppsyn

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten
• har gode kunnskaper om ulike sider ved naturoppsyn i Norge, både i privat og offentlig regi
• kan oppdatere sin kunnskap innenfor naturoppsyn, lover og regler
• har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter:

Studenten
• kan anvende faglig kunnskap for å utøve naturoppsyn
• kan finne, vurdere og henvise til lover og regler

Generell kompetanse:

Studenten 
• har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger

Innhold

• Strafferett og straffeprosess
• Etterforskning og rapportskriving
• Organisering av naturoppsyn
• Miljø- og faunakriminalitet
• Mandat og lovmessig grunnlag for naturoppsyn
• opptreden i felt

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid og øvingsoppgave

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Godkjente innleveringer

 

Eksamen

48 timers individuell hjemmeeksamen. Vurderes til bestått / ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Utvalgte deler av lovverket