Language: NOR | ENG
2019/2020

6EV133 Økologi og mangfold

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten 

 • har bred kunnskap om evolusjonsteorien og grunnleggende økologiske prosesser på populasjons-, samfunns-, landskaps- og økosystem-nivå
 • har kunnskap om menneskelige påvirkninger på artsmangfoldet og økosystemdynamikk
 • har kjennskap til klassifisering av truede og fremmede arter nasjonalt og internasjonalt
 • kjenner til relevant forskning innen anvendt økologi i Skandinavia og globalt, og kan oppdatere sin kunnskap fra nye forskningsrapporter

 

Ferdigheter:

Studenten

 • kan gjenkjenne og anvende viktige økologiske prosesser i den reelle verden, i pågående prosjekter og publisert forskning
 • kan under veiledning sette opp, gjennomføre, rapportere og presentere en mindre oppgave med en økologisk problemstilling
 • kan finne, tolke, henvise til og formidle relevant faglitteratur innen økologi

 

Generell kompetanse:

Studenten

 • har innsikt i økologiens fagoverskridende rolle innen natur-, geo- og samfunnsfag
 • kan reflektere over konsekvensene til menneskelige påvirkninger på arter, populasjoner og økosystem i en verden i rask forandring
 • kan formidle anvendte problemstillinger i muntlige foredrag, digitale medier, og korte skriftlige rapporter

Innhold

 • Evolusjon
 • Atferdsøkologi
 • Populasjonsøkologi
 • Samfunnsøkologi
 • Økosystemøkologi
 • Bevaringsbiologi
 • Biodiversitet
 • Drivhuseffekt

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, kollokvier, quiz, rapportskriving

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Muntlige presentasjoner

Eksamen

 • Gruppemappe (30%)
 • Individuell mappe (30%)
 • Muntlig individuell eksamen (40%)

Alle deler av mappeoppgavene må være levert og bestått før studenten kan fremstille seg til muntlig eksamen. Ved gruppemappe står alle deltakere til ansvar for alt innhold i mappen.

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.